DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

 


 

TUJERODNE INVAZIVNE RASTLINE - obvestila

 

 

Pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia)Z razvojem in uporabo transportnih sredstev omogoča človek tudi prenos in naselitev rastlinskih in živalskih vrst preko naravnih ovir (npr. oceani, gorske pregrade...) v okolja, kjer prej niso živele. Takšnim organizmom pravimo tujerodne vrste. Mnoge v novem okolju ne preživijo, druge se postopoma udomačijo, nekatere pa se lahko uspešno razmnožujejo in razširjajo. Na ta način bistveno spreminjajo vrstno sestavo, lahko pa tudi delovanje ekosistemov. Zaradi širjenja takšnih vrst, ki jim pravimo invazivne, se zmanjšuje število samoniklih vrst. Bistvene spremembe v delovanju ekosistemov imajo pogosto tudi socio-ekonomske posledice (npr. vnos ribe gambuzije je povzročil v nekaterih območjih zelo velike škode ribištvu, rastlina ambrozija je znana alergena vrsta). Za spreminjanje življenjskega prostora so invazivne vrste drugi najpomembnejši vzrok izumiranja rastlinskih in živalskih vrst. Najbolj uspešno reševanje tega problema je zgodnje odkrivanje invazivnih vrst, saj je v teh primerih ukrepanje lažje in učinkovitejše. Pomembno je tudi seznanjanje javnosti z možnimi škodljivimi posledicami, predvsem v znanih primerih, ko ljudje namerno želijo invazivno vrsto naseliti, največkrat kot okrasno rastlino.

 

AKTUALNA POVEZAVA V SLOVENIJI:

V Sloveniji se s tujerodnimi invazivnimi rastlinskimi vrstami še ne ukvarjamo dovolj sistematično. Ta problematika se le delno nanaša na delokrog Fitosanitarne uprave RS skladno z usmeritvijo Evropske in Mediteranske organizacije za varstvo rastlin (EPPO- European Plant Protection Organisation). Od leta 2001 EPPO ugotavlja številne stične točke, ki jih ima nacionalni pristojni organ za zdravstveno varstvo rastlin na področju tujerodnih invazivnih vrst.

 

Sem lahko sodi

  • metodologija ocene tveganja

  • uravnavanje razširjenosti

  • ukrepi v primeru pojava

Konkretno delo je v Sloveniji potrebno pričeti v sodelovanju z Ministrstvom za okolje, prostor in energijo ter Agencijo RS za okolje, ki izvaja konvencijo o invazivnih tujerodnih vrstah.

 

EPPO kopenske in vodne tujerodne invazivne rastline

 

EPPO je oblikovala program dela na tem področju in ustanovila »ad hoc« delovno skupino, ki obravnava tiste tujerodne invazivne vrste, ki so zaradi svoje tekmovalnosti lahko škodljivi organizmi gojenih ali naravno rastočih rastlin. Na oceno tveganja vplivajo poleg njihovih biotičnih lastnosti še naravne značilnosti potencialnih rastišč v našem okolju. Izrazite kozmopolitske vrste predstavljajo skoraj enako nevarnost v vseh državah (npr. rodova Amaranthus in Ambrosia), nekatere druge vrste, vezane na specifične habitate, pa predstavljajo nevarnost le za države, ki takšne habitate imajo. Razen pri vrsti Ambrosia artemisifiolia je tveganje zaradi tujerodnih invazivnost vrst ocenjena zgolj z agronomskega stališča v smislu neposredne škode pri gojenju kmetijskih rastlin. Ostali vidiki škode (socio-ekološki, humano-zdravstveni, fitocenološki, habitatno-biotopni, … ) niso ocenjeni.

 

EPPO med tujerodne invazivne rastlinske vrste uvršča:

 

1. KOPENSKE RASTLINE

 

  Acroptilon repens

  Ailanthus altissima

  Ambrosia artemisiifolia

  Amelanchier spicata

  Bidens frondosa

  Cenchrus incertus

  Cyperus esculentus

  Fallopia japonica 

  Fallopia sachalinensis

  Fallopia x bohemica

  Helianthus tuberosus

  Heracleum mantegazzianum

  Heracleum sosnowskyi

  Impatiens glandulifera

  Lupinus polyphyllus

  Lysichiton americanus

  Prunus serotina

  Pueraria montana var. lobata

  Rhododendron ponticum

  Senecio inaequidens 

  Sicyos angulatus

  Solanum elaeagnifolium

  Solidago canadensis

  Solidago gigantea

  Solidago nemoralis

 

2. VODNE RASTLINE

 

  Azolla filiculoides 
  Crassula helmsii
  Egeria densa
  Elodea nuttallii
  Hydrocotyle ranunculoides
  Lagarosiphon major
  Ludwigia peploides
  Ludwigia uruguayensis
  Myriophyllum aquaticum

 

DRUGE TUJERODNE RASTLINE (niso na seznamu EPPO)

  Abutilon theophrasti Med.
  Amaranthus sp.
  Ambrosia sp.
  Asclepis syriaca L.
  Bassia scoparia L. (Kochia scoparia (L.) Schrad.)
  Commelina communis L.
  Digitaria ciliaris Retz.
  Eleusine indica (L.) Gaerten.
  Galinsoga ciliata Rafin. (Galinsoga quadriradiata)
  Ipomea sp.
  Iva xanthifolia Nutt.
  Nicandra physaloides (L.) Gaertn.
  Panicum sp.
  Phytolacca americana L.
  Polygonum orientale L.
  Reynoutria japonica Houtt. in Reynoutria sachalinensis Nakai
  Rudbeckia hirta L. in Rudbeckia laciniata L.
  Setaria faberi Herrm.
  Sorghum halepense (L.) Pers.
  Tagetes sp.
  Xanthium italicum Moretti in Xanthium spinosum L.
  Trave, potencialno nevarne za razširitev v Sloveniji

 

Film - Animals, Weeds, Pathogens Photos

The Source for Information and Images of Invasive & Exotic Species.

Ostale povezave:

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista

 

 

Fitosanitarna uprava Republike Slovenije - zadnja sprememba: 23. april 2010