DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

 


 

Posebna obvestila o nadzoru trsnih rumenic v Sloveniji

 

Trsne rumenice so neozdravljiva bolezen vinske trte, ki jo povzročajo fitoplazme različnih vrst. Ugotovljeni sta bili dve: navadna ali rumenica počrnelosti lesa (Bois noir - BN), ki je pri nas navzoča že desetletja, in karantenska zlata trsna rumenica (FD - uvrščena na seznam škodljivih organizmov II.A.II z za trto Vitis L.), ki je bila leta 2009 prvič potrjena v vseh treh vinorodnih deželah.

 

Ker ju je po vidnih znamenjih nemogoče ločiti, je ob pojavu obeh na določenem območju mogoče preprečevati propadanje vinogradov le z doslednim odstranjevanjem simptomatičnih trsov, zatiranjem prenašalca FD – ameriškega škržatka in odstranjevanjem vmesnih gostiteljskih rastlin v vinogradih in njihovi okolici.

 

Zlata trsna rumenica je bila pri nas prvič odkrita v letu 2005 na Koprskem, v letu 2008 pa tudi na Dolenjskem v okolici Brežic. V letu 2009 je bila odkrita na več novih lokacijah na Dolenjskem, posamezne okužene lokacije pa so bile ugotovljene tudi na Goriškem, Štajerskem in v Prekmurju ter v slovenski Istri. V letu 2010 je bilo določenih več novih žarišč na Dolenjskem v okolici Novega mesta ter novo žarišče Gerlinci v bližini avstrijske meje.

 

V letu 2011 so bile ugotovljene nove okužbe na Dolenjskem v okolici Novega mesta na lokacijah Novi Ljuben ter Gabrje pri Soteski, Grintovec v slovenski Istri in Dane pri Sežani. Nove okužbe so bile ugotovljene tudi v že obstoječih žariščih Viližan pri Izoli, Gradišče nad Prvačino in Vogrsko, zato so bila ta žarišča razširjena. V septembru 2011 je bila zlata trsna rumenica ugotovljena ponovno tudi v žariščih Stari Ljuben in Orehovica na Dolenjskem in Grintovec v Slovenski Istri ter na novi lokaciji na Ivanjševski vrh na Štajerskem. Zato je Fitosanitarna uprava dne 28. 9. 2011 izdala novo odločbo, s katero je določila novo žarišče Ivanjševski vrh in razširitve žarišč Stari Ljuben, Orehovica in Grintovec.

 

Prva večja izbruha zlate trsne rumenice sta bila ugotovljena v okolici Straže pri Novem mestu ter na lokaciji Viližan pri Izoli, v letu 2011 pa so se okužbe pojavile v večjem obsegu še na lokaciji Grintovec v slovenski Istri in Dane pri Sežani.

Nove najdbe kažejo, da se ta nevarna bolezen pri nas širi, zato je potrebno dosledno izvajanje ukrepov, da se prepreči gospodarska škoda.

 

Če opazite sumljiva znamenja na vinski trti ali srobotu, pokličite strokovnjaka na eno od ustanov Slovenske organizacije za varstvo rastlin ali fitosanitarnega inšpektorja ali Fitosanitarno upravo RS.

 

Odločba št. 3430-125/2011-4 z dne 17.11.2011 o določitvi razmejenih območij zlate trsne rumenice (fitoplazma Grapevine flavescence dorée)

Razmejena območja, na katerih se izvajajo ukrepi eradikacije zlate trsne rumenice (fitoplazma Grapevine flavescence dorée)
Grafični prikaz razmejenih območij z žarišči

(stanje 17.11.2011)

V primeru, da je vinograd v določenem letu na razmejenem območju zlate trsne rumenice, pridelovalec sledi ukrepom, ki jih določajo:

Trsne rumenice širijo lokalno škržatki, obe vrsti fitoplazme pa lahko prenesemo tudi z okuženimi cepiči, podlagami ali trsnimi cepljenkami na velike razdalje in s tem zanesemo okužbo na nova območja. Zato smo vzpostavili neokužena mesta in enote pridelave .

 

 Publikacije:

Metoda tretiranja z vročo vodo

Obrazec: Zahtevek za odškodnino

 

Ker obstaja nevarnost izbruhov zlate trsne rumenice v posameznih območjih, je Vlada RS v maju 2011 sprejela  Uredbo o o izvedbi ukrepov za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice in zatiranju ameriškega škržatka Scaphoideus titanus Ball. (Uradni list RS, št. št. 40/11) za najbolj kritična območja na Primorskem, v Vipavski dolini, na Štajerskem, Pomurju, v Posavju, na Dolenjskem in v Beli Krajini. Meje ogroženih območij natančneje določa Odločba o določitvi mej ogroženih območij za zlato trsno rumenico št. 3430-103/2011-1 z dne 3. 6. 2011, ki zajema vinograde in enote pridelave trte v razmejenih območjih za zlato trsno rumenico v vinorodnih okoliših Slovenska Istra, Bizeljsko-Sremič, Dolenjska in Bela Krajina in vinograde v varovalnem pasu 1 km okrog enot pridelave trte v vinorodnem okolišu Vipavska dolina ter v varovalnem pasu 1,5 km okrog enot pridelave v vinorodnem okolišu Štajerska Slovenija.

 

Karta območij, kjer je obvezno zatiranje ameriškega škržatka

 

 

SLIKOVNO GRADIVO:

ARHIV

 

 

 

 
               

 

 

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista