DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Upravne naloge  |  Zakonodajne naloge  |  Koordinacija varstva rastlin  |  Mednarodno sodelovanje  |  Strokovne informacije  |  Posebni nadzori


 

Sektor za zdravstveno varstvo rastlin 

 

Dunajska 22
1000 Ljubljana


Vlasta Knapič, vodja sektorja

Telefon: 059 152 930

Faks:      059 152 959

Sektor za zdravstveno varstvo rastlin, ki skrbi za vzpostavljanje ustreznega sistema varovanja zdravja rastlin na skupnem trgu Evropske unije tudi po ukinitvi državnih meja med Republiko Slovenijo in državami članicami EU ter hkrati z implementacijo enakih standardov zdravstvenega varstva rastlin zmanjšuje ovire v trgovini.

 

Zaposleni: glej seznam zaposlenih

 • Mojca Celar, podsekretarka

 • Vlasta Knapič, sekretarka 

 • mag. Simona Mavsar, višja svetovalka I

 • mag. Erika Orešek, sekretarka

 • Primož Pajk, višji svetovalec III

 • Petra Ilija, višja svetovalka III

 

Za področje varstva rastlin sektor izvaja:

Na sektor za zdravstveno varstvo rastlin se lahko obrnete, če potrebujete informacije v zvezi z:

 • Najdbo bolezenskih znamenj na rastlinah

 • Rastlinskim potnim listom

 • FITO registrom

 • Pridelavo sadilnega in semenskega materiala

 • Uvozom sadilnega in drugega rastlinskega materiala, ki potrebuje fitosanitarno spričevalo

 • Izvozom rastlin, rastlinskih proizvodov (zrnje, les), zemlje ipd.

 • Raziskavami rastlinskih škodljivih organizmov

 

Zdravstveno varstvo rastlin je eno od področij v okviru fitosanitarnega sektorja, ki pokriva tudi področje kakovosti semenskega in sadilnega materiala rastlin, področje varstva in registracije sort rastlin, področje fitofarmacevtskih sredstev in področje reziduov (ostankov) pesticidov. V širšem smislu fitosanitarno področje ureja zadeve v zvezi s pridelavo, predelavo in prometom rastlin in rastlinskih proizvodov, na način, ki na eni strani zagotavlja zdravje rastlin, živali, ljudi in okolja ter na drugi strani postavlja enake pogoje v mednarodni trgovinski izmenjavi tovrstnega blaga.

 

V Republiki Sloveniji področje zdravstvenega varstva rastlin ureja zakon o zdravstvenem varstvu rastlin [ZZVR-1 (Uradni list RS, št. 45/01, 52/02 - ZDU-1 in 45/04 - ZdZPKG) dopolnjen z ZZVR-1A (Uradni list RS, št. 86/04)]. Zakon med drugim določa varstvo rastlin, rastlinskih pridelkov in rastlinskih proizvodov pred škodljivimi organizmi (bolezni in škodljivci), ukrepe za preprečevanje pojava in zatiranje škodljivih organizmov, zdravstveni nadzor rastlin na notranjem tržišču ter pošiljk rastlin pri uvozu, izvozu in tranzitu, odškodnine imetnikom rastlin za uničene rastline, pristojbine za zdravstvene preglede, organe za izvajanje zakona in nadzor nad izvajanem zakona.

 

Pristojni organ za izvajanje zakona je MKGP-FURS. Upravne, zakonodajne in mednarodne zadeve ter z njimi povezane strokovne naloge opravlja Sektor za zdravstveno varstvo rastlin (upravni del). Inšpekcijsko nadzorstvo in z njimi povezane strokovne naloge izvaja Fitosanitarna inšpekcija na IRSKGH (inšpekcijski del). Strokovna in tehnična podpora Sektorju za varstvo rastlin in fitosanitarni inšpekciji se izvaja preko pooblaščenih inštitucij in laboratorijev (strokovni del) -  glej Slovenska organizacija za varstvo rastlin.

 

Varstvo gozdov v smislu spremljanja in krepitve biološkega ravnotežja in zagotavljanja izvajanja ukrepov za preprečitev in zatiranje rastlinskih bolezni in prenamnoženih populacij žuželk, ki lahko porušijo biološko ravnotežje v gozdovih, ureja Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93). Izvajanje varstva gozdov poteka preko izvajalcev varstva gozdov, ki so: Sektor za gozdarstvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu MKGP), javna gozdarska služba in gozdarska inšpekcija v Inšpektoratu Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu IRSKGH), ki je organ v sestavi MKGP.

 

V Sloveniji zdravstveno varstvo rastlin urejajo poleg Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin še 35 podzakonskih predpisov, ki podrobneje urejajo posamezne določbe področnih zakonov, in mednarodni sporazumi ter konvencije z navedenega področja, ki jih je sprejela Slovenija (Mednarodna konvencija o varstvu rastlin (IPPC), Konvencija o ustanovitvi Evropske in mediteranske organizacije za varstvo rastlin (EPPO), WTO Sporazum o uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov (SPS).

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista

 

Fitosanitarna uprava Republike Slovenije - zadnja sprememba: 30. september 2008