DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Osnovna stran  |  Nacionalni sistem za varstvo sort rastlin  |  Sistem za varstvo sort rastlin v Skupnosti Vpis sorte v sortno listo  |  Trženje semenskega materiala  |  Naknadna kontrola semenskega materiala  |  Vpis v register dobaviteljev  |  Rastlinski genski viri  | Sodelovanje in povezave  |  Objave in obvestila


 

Sektor za sorte rastlin in semenarstvo

 

IV. VPIS V REGISTER DOBAVITELJEV IN PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA IZDAJO ETIKET IN POTRDIL DOBAVITELJA

 

A) REGISTER DOBAVITELJEV (SEME-register)

1. Zakonska podlaga

Zakonodaja s področja trženja semenskega materiala kmetijskih rastlin
 

2. Zavezanci za vpis v register dobaviteljev (SEME-register)

V register dobaviteljev se vpišejo fizične in pravne osebe, ki se na območju Republike Slovenije ukvarjajo s pridelavo, pripravo za trg, trženjem oziroma uvozom semenskega materiala kmetijskih rastlin.

 

3. Postopek vpisa 

Vloga za vpis v register dobaviteljev se vloži pri Fitosanitarni upravi Republike Slovenije, na obrazcu (obrazec: Vloga za vpis v SEME-register)

 

Za vloge za vpis v register dobaviteljev po novem NI potrebno plačati upravne takse

Na podlagi 29. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010-uradno prečiščeno besedilo), so taks oproščeni naslednji dokumenti in dejanja:

"29. vloge za vpis podatkov v uradne evidence ali izbris podatkov iz njih ter odločbe oziroma potrdila, ki jih izdajajo organi na podlagi uradnih evidenc;".

Uprava vpiše dobavitelja v register dobaviteljev, če ugotovi, da je dobavitelj zagotovil odgovorno strokovno osebo in če izpolnjuje obveznosti dobavitelja.

 

4. Neponovljiva registrska številka dobavitelja

 Ob vpisu v register dobaviteljev dodeli Uprava dobavitelju 6-mestno NEPONOVLJIVO REGISTRSKO ŠTEVILKO. Neponovljivo registrsko številko uporablja dobavitelj v vseh postopkih, ki jih vodi Uprava ali pristojna fitosanitarna ali kmetijska inšpekcija na podlagi Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin. Neponovljiva registrska številka je obvezni podatek, ki se navede na etiketah in potrdilih dobavitelja.

 

 

B) DOVOLJENJE ZA IZDAJO ETIKET IN POTRDIL DOBAVITELJEV

1. Zakonska podlaga

Zakonodaja s področja trženja semenskega materiala kmetijskih rastlin
 

2. Kdo mora pridobiti dovoljenje za izdajo etiket in potrdil dobavitelja?

Dovoljenje potrebujejo registrirani dobavitelji, ki pridelujejo in dajejo na trg z etiketami oziroma potrdili dobavitelja opremljen/označen:

- razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic (sadike zelenjadnic, čebulček,

  česen, šalotka za saditev), razen semena;

- razmnoževalni material okrasnih rastlin (seme, cepiči, potaknjenci, podlage, čebulice,

  gomolji, rizomi, rastline za pridobivanje razmnoževalnega materiala); 

- razmnoževalni material (cepiči, podlage, koščice za vzgojo sejancev) in sadike sadnih 

  rastlin kategorije 'CAC'; 

- cepiče in cepljenke vinske trte kategorije 'standardni material'.

 

3. Postopek pridobitve dovoljenja 

Vloga se vloži pri Fitosanitarni upravi Republike Slovenije, na obrazcu (obrazec: Vloga za dovoljenje za izdajo etiket in potrdil dobavitelja)

 

Za vlogo in za izdajo dovoljenja NI potrebno plačati upravne takse.

 

Vlogi je potrebno priložiti vzorce etiket oziroma potrdil dobavitelja, ki jih namerava dobavitelj izdajati za semenski material v skladu s pravilniki o trženju (Zakonodaja s področja trženja semenskega materiala

 

Uprava izda dobavitelju dovoljenje, če ugotovi, da dobavitelj izpolnjuje obveznosti dobavitelja v skladu z ZSMKR in če so predloženi vzorci etiket v skladu s pravilniki o trženju.

 

Podrobnejša navodila za izdajanje etiket in potrdil dobavitelja

 

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista