DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Slovenski predpisi EU predpisi  | EPPO standardi  |  FAO predpisi - IPPC  |  WTO predpisi   


Slovenski predpisi za področje zdravstvenega varstva rastlin 

Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/2007 - uradno prečiščeno besedilo in 36/2010)

povezava na Register pravnih predpisov RS

 

Z 28. junijem 2006 prenehajo veljati 2., 4. in 5. alinea drugega odstavka 69. člena, prvi in tretji odstavek 70. člena in 71. člen tega zakona. glej Zakon o društvih [ZDru-1] (Uradni list RS, št. 61/06)

 


Od 1. maja 2004 poleg nacionalne zakonodaje na področju zdravstvenega varstva rastlin uporabljamo v Sloveniji neposredno predpise Evropske skupnost. To je omogočila sprememba Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/01 in 52/02 - ZDU-1, 86/04 - ZZVR-1A), narejena z Zakonom o spremembah, dopolnitvah in razveljavitvi določenih zakonov na področju kmetijstva in gozdarstva (Uradni list RS, št. 45/04), ki je vstopil v veljavo s 30. aprilom 2004. 

 

Na podlagi spremenjenega zakona je s 1. majem 2004 pričel veljati tudi Pravilnik o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov (Uradni list RS, št. 31/04). Pravilnik in odločbe komisije, ki jih navaja, določajo sezname rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ki so predmet fitosanitarnega nadzora v skladu z direktivo 2000/29/ES.

 

Sprememba zakona je prinesla novo dimenzijo nadzora vnosa in premeščanja iz Republike Slovenije na Evropsko skupnost, zato je od 1. maja 2004 veljavna tudi sprememba pravilnika o rastlinskem potnem listu (Pravilnik o pogojih za registracijo imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za namene zdravstvenega varstva rastlin, in o pogojih za izdajanje rastlinskih potnih listov, Uradni list RS, št. 93/01, 117/02, 131/03 in 48/04).

 

Ta zakon določa zdravstveno varstvo rastlin; biotično varstvo rastlin; pridobivanje, izmenjavo podatkov in informacijski sistem; stroške in odškodnine; javno službo zdravstvenega varstva rastlin; določa organe, ki so odgovorni za uresničevanje tega zakona in inšpekcijsko nadzorstvo ter ureja ukrepe in obveznosti v zvezi s pojavom, preprečevanjem vnosa in širjenja ter zatiranjem škodljivih organizmov na rastlinah, rastlinskih proizvodih in nadzorovanih predmetih.

 

Ta zakon je usklajen z:

 • Direktivo Sveta št. 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L št. 169 z dne 10.07.2000) s spremembami,

 • Direktivo Komisije št. 2001/32/ES o priznavanju varovanih območij v Skupnosti, izpostavljenih posebni nevarnosti za zdravstveno varstvo rastlin (UL L št. 127 z dne 09.05.2001) s spremembami,

 • Direktivo Komisije št. 92/70/EGS o določitvi podrobnih pravil za popise, ki se opravijo za priznanje varovanih območij v Skupnosti (UL L št. 250 z dne 29.08.1992) s spremembami,

 • Direktivo Komisije št. 93/51/EGS o predpisih za premeščanje nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov prek varovanega območja (UL L št. 205 z dne 17.08.1993) s spremembami,

 • Direktivo Komisije št. 92/90/EGS o obveznostih pridelovalcev in uvoznikov rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov in podrobnostih za njihovo registracijo (UL L št. 344 z dne 26.11.1992) s spremembami,

 • Direktivo Komisije št. 92/105/EGS o določanju stopnje standardizacije za rastlinske potne liste, ki se uporabljajo za premeščanje nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov znotraj Skupnosti, in določanju podrobnih postopkov za izdajo takih rastlinskih potnih listov ter pogojev in podrobnih postopkov za njihovo zamenjavo (UL L št. 4 z dne 08.01.1993) s spremembami,

 • Direktivo Komisije št. 93/50/EGS o določitvi nekaterih rastlin, ki niso navedene v delu A Priloge V Direktive Sveta 77/93/EGS in katerih proizvajalci, skladišča ali distribucijski centri na pridelovalnih območjih teh rastlin se navedejo v uradnem registru (UL L št. 205 z dne 17.08.1993) s spremembami,

 • Direktivo Komisije št. 94/3/ES o postopku obveščanja o zadržanju pošiljke ali škodljivega organizma, ki predstavlja neposredno fitosanitarno nevarnost, iz tretjih držav (UL L št. 32 z dne 05.02.1994) s spremembami,

 • Direktivo Komisije št. 95/44/ES o določitvi pogojev, pod katerimi je mogoče nekatere škodljive organizme, rastline, rastlinske proizvode in druge predmete, iz Prilog I do V Direktive Sveta 77/93/EGS, vnesti ali jih premeščati znotraj Skupnosti oziroma na nekaterih njenih varovanih območjih v preskusne ali znanstvene namene in za delo pri žlahtnjenju (UL L št. 184 z dne 03.08.1995) s spremembami,

 • Direktivo Komisije št. 98/22/ES o minimalnih pogojih za opravljanje zdravstvenih pregledov rastlin v Skupnosti in sicer tistih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ki prihajajo iz tretjih držav in za katere se zdravstveni pregledi opravljajo na mestih pregledov, ki niso v namembnem kraju (UL L št. 126 z dne 28.04.1998) s spremembami,

 • Uredbo Komisije št. 1040/2002/ES o podrobnih pravilih za izvajanje določb v zvezi z dodeljevanjem finančnega prispevka Skupnosti za obvladovanje zdravstvenega varstva rastlin in o razveljavitvi Uredbe št. 2051/97/ES (UL L, št. 157 z dne 15. 6. 2002), s spremembami,

 • Uredbo Komisije št. 998/2002/ES o podrobnih pravilih za izvajanje določb glede dodelitve finančnih prispevkov Skupnosti za države članice z namenom krepitve infrastrukture za zdravstvene preglede rastlin in rastlinskih proizvodov iz tretjih držav (UL L, št. 152 z dne 12. 6. 2002) s spremembami,

 • Uredbo Sveta št. 2913/92/EGS (UL L, št. 302 z dne 19. 10. 1992) s spremembami, o carinskem zakoniku Skupnosti,

 • Uredbo Komisije št. 2454/93/EGS o določbah za izvajanje Uredbe Sveta št. 2913/92/EGS o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L št. 253 z dne 11.10.1993) s spremembami.

 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:

 • zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 82/94, 8/2000 - ZUT, 11/2001 - ZFfS);

 • tarifna številka 52 iz IX. poglavja Taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/2000, 44/2000, 81/2000 in 33/2001 - ZVet-1);

 • pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju kmetijstva, gozdarstva, lovstva, ribištva, veterinarstva ali prehrane, v delu, ki se nanaša na varstvo rastlin (Uradni list RS, št. 52/98 in 60/98).

 

Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo uporabljati:

 • odredba o območjih, ki so okužena s karantenskimi boleznimi in škodljivci (Uradni list SFRJ, št. 67/78),

 • odlok o zatiranju prosene (koruzne) vešče na območju SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 20/78),

 • odlok o obveznem uničevanju češminovega grma ter divjega oziroma podivjanega hmelja (Uradni list SRS, št. 20/78),

 • uredba o območjih, na katerih je dovoljeno gojiti ribez in zeleni bor (Uradni list SRS, št. 4/78).

SEZNAM PREDPISOV

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista