DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Slovenski predpisi EU predpisi  | EPPO standardi  |  FAO predpisi - IPPC  |  WTO predpisi   


Slovenski predpisi za področje zdravstvenega varstva rastlin 

Pravilnik o dodatnih zahtevah pri vnosu iz tretjih držav in premeščanju krompirja, da se prepreči nevarnost vnosa škodljivih organizmov (Uradni list RS, št. 120/04 in 31/07) 

 

 

Pričetek veljavnosti: 9. november 2004

 

 

Pravilnik predpisuje, poleg zahtev, vsebovanih v predpisih o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, dodatne zahteve pri vnosu iz tretjih držav in pri premeščanju semenskega in drugega krompirja (Solanum tuberosum L.), svežega ali ohlajenega, ki se uvršča v tarifno številko 0701 kombinirane nomenklature (v nadaljnjem besedilu: krompir); prijavo vnosa, mesta fitosanitarnih pregledov, zahteve za skladišča krompirja, ugotavljanje zdravstvenega stanja krompirja ob vnosu iz tretjih držav in premeščanju; vodenje evidenc, označevanje enot pakiranja in ravnanje z odpadki.

 

 

Pravilnik se uporablja za fitosanitarni nadzor pošiljk krompirja iz okuženih držav članic Evropske unije in iz tretjih držav, ki so izvzete iz prepovedi o vnosu gomoljev krompirja, določenih v:

  • delu A, priloge III Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L št. 169 z dne 10.07.2000, str. 1, z vsemi spremembami); 

  • Odločbi Komisije 2004/4/ES z dne 22. decembra 2003 o začasni dovolitvi državam članicam, da sprejmejo nujne ukrepe proti razširjanju Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith v zvezi z Egiptom (UL L št. 2 z dne 06.01.2004, str. 50 ); 

  • Odločbi Komisije 2003/63/ES z dne 28. januarja 2003 o dovoljenju državam članicam, da zagotovijo začasna odstopanja od Direktive Sveta  v zvezi s krompirjem, ki ni namenjen saditvi, po poreklu iz nekaterih provinc Kube (UL L št. 24 z dne 29.01.2003, str. 11).

Pravilnik s prehodnima določbama dopušča, da se:

  • do 1. marca 2005 se šteje, da pridelovalec, predelovalec ali distributer krompirja izpolnjuje zahteve iz četrtega in petega odstavka 7. člena tega pravilnika, če ima veljavno odločbo Uprave o vpisu v register imetnikov v skladu s predpisom o pogojih za registracijo imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za namene zdravstvenega varstva rastlin. 

  • do 1. januarja 2007 se šteje, da pridelovalec, predelovalec ali distributer krompirja izpolnjuje zahteve iz 16. člena tega pravilnika, če na Upravo pošlje pisno mnenje fitosanitarnega inšpektorja, da so odpadki po pakiranju ali predelavi krompirja uničeni tako, da se prepreči kakršnokoli širjenje škodljivih organizmov iz 2. člena tega pravilnika in da ni nobene nevarnosti, da bi odpadki prišli v stik s kmetijskimi zemljišči ali vodnimi viri, ki bi jih lahko uporabili za namakanje kmetijskih zemljišč.

Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati naslednja predpisa:

  • Odredba o pogojih za tranzit pošiljk krompirja, ki se prekladajo v Luki Koper (Uradni list RS, št. 32/00)

  •  Pravilnik o pogojih za uvoz krompirja, da se prepreči nevarnost vnosa škodljivih organizmov (Uradni list RS, št. 117/02).

 

SEZNAM PREDPISOV

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista