DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Slovenski predpisi EU predpisi  | EPPO standardi  |  FAO predpisi - IPPC  |  WTO predpisi   


Slovenski predpisi za področje zdravstvenega varstva rastlin 

Pravilnik o pogojih za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu (Uradni list RS, št. 110/05 in 36/07)

 

Pričetek veljavnosti: 10. december 2005

 • objava: 9. december 2005

Pravilnik določa:

 • pogoje glede strokovne, prostorske in tehnične usposobljenosti, ki jih morajo izpolnjevati pravne osebe javnega in zasebnega prava, za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin na podlagi javnega pooblastila

Naloge zdravstvenega varstva rastlin, ki se lahko opravljajo kot javno pooblastilo:

 • DIAGNOSTIČNE PREISKAVE:

  • laboratorijske preiskave rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov na uradnih vzorcih zaradi diagnostike škodljivih organizmov s seznama I.A, II.A, I.B in II.B iz Prilog I in II Direktive Sveta 2000/29/ES 

  • izdajanje analiznih izvidov

  • obveščanje Fitosanitarne uprave Republike Slovenije o rezultatih uradnih preiskav

  • vodenje referenčnih zbirk za določanje škodljivih organizmov

  • vpeljava diagnostičnih metod

  • sodelovanje v medlaboratorijskih preskusih

  • odvzem uradnih vzorcev

  • sodelovanje pri pripravi navodil za vzorčevalce

  • sodelovanje pri vzdrževanju informacijskih baz podatkov o škodljivih organizmih

  • publiciranje s področja dela

   

 • STROKOVNE NALOGE:

  • analiziranje in ocenjevanje zdravstvenega stanja rastlin z namenom ugotovitve pojava in širjenja škodljivih organizmov v državi in tujini, 

  • priprava ocene tveganja v primeru nevarnosti pojava ali ugotovitve novih škodljivih organizmov

  • priprava strokovnih navodil in ukrepov

  • izdelava strokovnih podlag za določitev okuženih območij, ogroženih območij, posebej nadzorovanih območij in varovanih območij (atributni in grafični podatki)

  • priprava poročil, analiz, informacij in drugih gradiv za organe in mednarodne organizacije, ki jim je Republika Slovenija dolžna poročati v skladu s predpisi in na podlagi mednarodnih pogodb

  • vzpostavitev in vodenje registra, evidenc in seznamov škodljivih organizmov v skladu z zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin

  • vzpostavitev in vodenje informacijskega sistema na področju zdravstvenega varstva rastlin

   

 • FITOSANITARNI PREGLEDI:

  • opravljanje fitosanitarnih pregledov v skladu z zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin

  • odvzem uradnih vzorcev

  • izdajanje potrdil o zdravstveni ustreznosti za rastline za saditev ali rastlinske proizvode, ki izpolnjujejo posebne fitosanitarne zahteve iz Priloge IV, del A Direktive 2000/29/ES

  • izdajanje rastlinskih potnih listov

  • spremljanje zdravstvenega stanja rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, 

  • opozarjanje imetnikov na nepravilnosti oziroma izpolnjevanje predpisanih obveznosti

  • predlaganje Upravi izbris iz registra oziroma razveljavitev dovoljenja za izdajo rastlinskih potnih listov

  • določitev načina zavarovanja rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov ter preprečitve stika z drugimi rastlinami, rastlinskimi proizvodi in nadzorovanimi predmeti ob okužbi

  • vodenje evidenc o fitosanitarnih pregledih in ukrepih, 

  • seznanjanje imetnikov s predpisi fitosanitarnega področja in skladnosti z njimi

  • obveščanje Uprave in pristojnega fitosanitarnega ali gozdarskega inšpektorja, zaradi nadaljnjega ukrepanja v skladu z zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin

 

SEZNAM PREDPISOV

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista