DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Slovenski predpisi EU predpisi  | EPPO standardi  |  FAO predpisi - IPPC  |  WTO predpisi   


Slovenski predpisi za področje zdravstvenega varstva rastlin 

Pravilnik o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov (Uradni list RS, št. 31/04, 142/04, 66/07, 104/09, 13/10 in 74/11)

 

 Priloga 1: VZORČNI OBRAZEC FITOSANITARNEGA SPRIČEVALA

 Priloga 2: VZORČNI OBRAZEC FITOSANITARNEGA SPRIČEVALA ZA PONOVNI IZVOZ

 • Priloge - seznami škodljivih organizmov 

Pričetek veljavnosti: 1. maj 2004

 


Pravilnik določa:

 • ukrepe za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov na območju Republike Slovenije kot dela Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Skupnost);

 • sezname škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, na katere se ti ukrepi nanašajo;

 • postopke ob uvozu, izvozu in tranzitu ter način uradnega pregleda;

 • obliko in vsebino fitosanitarnega spričevala in fitosanitarnega spričevala za ponovni izvoz; vsebino vloge, pogoje za izdajo fitosanitarnih spričeval

  • FITOSANITARNO SPRIČEVALO je potrdilo o zdravstvenem stanju rastlin, ki ga izda državna organizacija za varstvo rastlin ali pristojni organ, ki deluje v njenem imenu, ki je vsak dokument ne glede na obliko, če vsebuje podatke iz obrazcev določenih v mednarodni konvenciji, ki ureja varstvo rastlin (FAO, IPPC), oziroma če vsebuje podatke v skladu z Direktivo Komisije 2004/105/ES z dne 15. oktobra 2004 o določitvi modelov uradnih fitosanitarnih spričeval oziroma spremnih fitosanitarnih spričeval za nadaljnji izvoz rastlin ter rastlinskih in drugih povezanih produktov iz tretjih držav, ki so navedeni v Direktivi Sveta 2000/29/ES.

 • ter ukrepe v primeru neizpolnjevanja fitosanitarnih zahtev.

 

Pravilnik določa ukrepe za neposredno izvajanje naslednjih predpisov EU:

 • Direktive št. 2000/29/ES (UL L 169, 10.07.2000) v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu,

 • Direktive št. 69/466/EGS o ameriškem kaparju (UL L 323/5, 24.12.1969),

 • Direktive št. 74/647/EGS o nageljnovih zavijačih (UL L 352/41, 28.12.1974).

Poleg ukrepov in postopkov, predpisanih s tem pravilnikom, se pri uvozu iz tretjih držav upoštevajo tudi določbe Odločb Evropske Komisije:

 • 98/109/ES o pooblastitvi držav članic, da sprejmejo začasne ukrepe proti razširjanju resarja Thrips palmi Karny iz Tajske (UL L št. 27 z dne 3.2.1998, str. 47, z vsemi spremembami),

 • 1999/355/ES - PREKLICANA (Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin, 29.-30. september 2005)  o ukrepih proti vnosu škodljivega organizma Anoplophora glabripennis (Motschulsky)v zvezi s Kitajsko (z izjemo Hongkonga) (UL L št. 137 z dne 1.6.1999, str. 45, z vsemi spremembami),

 • 2001/219/ES - PREKLICANA (Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin, 29.-30. september 2005)  z dne 12. marca 2001 o začasnih nujnih ukrepih v zvezi z leseno embalažo, ki je v celoti ali deloma iz neobdelanega lesa iglavcev s poreklom iz Kanade, Kitajske, Japonske in Združenih držav Amerike (UL L št. 81 z dne 21.3.2001, str. 39, z vsemi spremembami),

 • 2002/499/ES z dne 26. junija 2002 o odobritvi odstopanj od določenih določb Direktive Sveta 2000/29/ES glede naravno in umetno pritlikavih rastlin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. in Pinus L., ki izvirajo iz Republike Koreje (UL L št. 168 z dne 27.06.2002, str. 53, z vsemi spremembam),

 • 2003/63/ES z dne 28. januar 2003 o dovoljenju državam članicam, da zagotovijo začasna odstopanja od Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi s krompirjem, ki ni namenjen saditvi, po poreklu iz nekaterih provinc Kube (UL L št. 24 z dne 29.01.2003, str. 11, z vsemi spremembami),

 • 2003/248/ES z dne 9. aprila 2003 o dovolitvi državam članicam, da določijo začasna odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z rastlinami jagod (Fragaria L.), namenjenimi saditvi, razen semen, s poreklom iz Argentine (UL L št. 93 z dne 10.04.2003, str. 28, z vsemi spremembami), 

 • 2003/249/ES z dne 9. aprila 2003 o dovolitvi državam članicam, da določijo začasna odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z rastlinami jagod (Fragaria L.), namenjenimi saditvi, razen semen, s poreklom iz Čila (UL L št. 93 z dne 10.04.2003, str. 32, z vsemi spremembami), 

 • 2003/250/ES z dne 9. aprila 2003 o dovolitvi državam članicam, da določijo začasna odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z rastlinami jagod (Fragaria L.), namenjenimi saditvi, razen semen, s poreklom v Južnoafriški republiki (UL L št. 93 z dne 10.04.2003, str. 36, z vsemi spremembami), 

 • 2004/4/ES z dne 22. decembra 2003 o začasni dovolitvi državam članicam, da sprejmejo nujne ukrepe proti razširjanju Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith v zvezi z Egiptom (UL L št. 2 z dne 06.01.2004, str. 50, z vsemi spremembami), 

 • 2004/95/ES z dne 20. januarja 2004 o pooblastitvi držav članic, da sprejmejo odstopanja od zahtev za fitosanitarna spričevala Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi s toplotno obdelanim lesom iglavcev s poreklom iz Kanade (UL L št. 28 z dne 31.01.2004, str. 22, z vsemi spremembami), 

 • 2004/416/ES z dne 29. aprila 2004 o začasnih nujnih ukrepih glede plodov Citrus L., s poreklom iz Argentine in Brazilije (UL L 151, 30.04.2004, str. 76, z vsemi spremembami).

 

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati:

 •  Pravilnik o postopkih za preprečevanje vnosa, širjenja in zatiranje škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov (Uradni list RS, št. 69/01, 109/01 in 93/03).

SEZNAM PREDPISOV

 

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista