DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Slovenski predpisi EU predpisi  | EPPO standardi  |  FAO predpisi - IPPC  |  WTO predpisi   


 


SEZNAM II.A.II (status A2)


glej razlago pri Direktivi Sveta 2000/29/ES

  • ŽUŽELKE, PRŠICE in OGORČICE

ŽUŽELKE

PREDLOGI IN VELJAVNE SPREMEMBE

1. Aphelenchoides besseyi Christie rastline Fragaria L. za saditev, razen semena  
2. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) rastline Vitis L. razen plodov in semena  
3. Ditylenchus destructor Thorne cvetlične čebulice in koreninske zadebelitve Crocus L., miniaturne sorte in njihovi hibridi iz rodu Gladiolus Tourn. ex L., kot so Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Trigridia Juss. Tulipa L. za saditev in krompirjevi gomolji (Solanum tuberosum L.) za saditev  
4. Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev semena in čebulice Allium ascalonicum L., Allium cepa L. in Allium schoenoprasum L. za saditev in rastline Allium porrum L. za saditev, čebulice in koreninske zadebelitve Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston "Golden Yellow", Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L. za saditev ter semena Medicago sativa L.  
5. Circulifer haematoceps rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena  
6. Circulifer tenellus rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena  
6.1 Eutetranychus orientalis Klein rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena  
6.2 Helicoverpa armigera (Hübner) rastline Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait. in iz družine Solanaceae, namenjene za saditev, razen semen 32008L0064 - 28. junij 2008 [OJ L 168, 28.6.2008, p. 31]
6.3 Parasaissetia nigra (Nietner) rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena 32009L0007 - 11. februar 2009 [OJ L 40, 3.3.2009, p. 12-18]
7. Radopholous similis (Cobb) Thorne rastline Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae, ukoreninjene ali z rastnim substratom, ki se drži rastlin ali te v njem rastejo  
8. Liriomyza huidobrensis (Blanchard) rezano cvetje, listne vrtnine vrste Apium graveolens L. in zelnate rastline, namenjene sajenju, razen:

– čebulice,

– stebelni gomolji,

– rastline družine Gramineae, – korenike,

– semena

32002L003629. april 2002 [OJ L 116, 3.5.2002, p. 16-26]
9. Liriomyza trifolii (Burgess) rezano cvetje, listnate vrtnine vrste Apium graveolens L. in zelnate rastline, namenjene sajenju, razen:

– čebulice,

– stebelni gomolji,

– rastline družine Gramineae, – korenike,

– semena

32002L003629. april 2002 [OJ L 116, 3.5.2002, p. 16-26]
10. Paysandisia archon (Burmeister) rastline Palmae za saditev s premerom debla ob vznožju več kot 5 cm in iz rodov: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.  
  • BAKTERIJE

BAKTERIJE

PREDLOGI IN VELJAVNE SPREMEMBE

1. Clavibacter michiganensis spp. insidiosus (Mc Culloch) Davis et al. seme Medicago sativa L.  
2. Clavibacter michiganensis spp. michiganensis (Smith) Davis et al. rastline Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. za saditev  
3. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. rastline Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. in Sorbus L. za saditev, razen semena  
4. Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey rastline Dianthus L. za saditev, razen semena  
5. Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr in Burkholder rastline Dianthus L. za saditev, razen semena  
6. Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al. rastline Prunus persica (L.) Batsch in Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim za saditev, razen semena  
7. Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye seme Phaseolus L.  
8. Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye rastline Prunus L. za saditev, razen semena  
9. Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye rastline Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. in Capsicum spp. za saditev  
10. Xanthomonas fragariae Kennedy in King rastline Fragaria L. za saditev, razen semena  
11. Xylophilus ampelinus (Panagopoulus) Willems et al. rastline Vitis L., razen plodov in semena  
  • GLIVE

GLIVE

PREDLOGI IN VELJAVNE SPREMEMBE

1. Ceratocystis fimbriata f. spp. platani Walter rastline Platanus L. za saditev, razen semena, in les Platanus L. z lesom, ki ni ohranil naravne okrogle površine  
2. brisano Colletotrichum acutatum Simmonds rastline Fragaria L. za saditev, razen semena 32008L0064 - 28. junij 2008 [OJ L 168, 28.6.2008, p. 31]
3. Cryphonectria parasitica (Murril) Barr rastline Castanea Mill in Quercus L., namenjene za sajenje, razen semena 32004L01025. oktober 2004 [OJ L 309, 6.10.2004, p. 9]
4. Didymella ligulicola (Baker, Dimock in Davis) v. Arx rastline Dendrathema (DC.) Des Moul. za saditev, razen semena  
5. Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma rastline Dianthus L. za saditev, razen semena  
6. Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli in Gikashvili rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen semena  
7. Phytophthora fragariae Hickmann var. fragariae rastline Fragaria L. za saditev, razen semena  
8. Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. in de Toni seme Helianthus annuus L.  
9. Puccinia horiana Hennings rastline Dendranthema (DC.) Des Moul. za saditev, razen semena  
10. Scirrhia pini Funk in Parker rastline Pinus L. za saditev, razen semena  
11. Verticillium albo-atrum Reinke in Berthold rastline Humulus lupulus L. za saditev, razen semena  
12. Verticillium dahliae Klebahn rastline Humulus lupulus L. za saditev, razen semena  
  • VIRUSI IN VIRUSOM PODOBNI ORGANIZMI

VIRUSI IN VIRUSOM PODOBNI ORGANIZMI

PREDLOGI IN VELJAVNE SPREMEMBE

1. virus Arabis mosaic rastline Fragaria L. in Rubus L. za saditev, razen semena  
2. virus Beet leaf curl rastline Beta vulgaris L. za saditev, razen semena  
3. viroid Chrysanthemum stunt rastline Dendranthema (DC:) Des Moul. za saditev, razen semena  
4. virus Citrus tristeza (evropski izolati) rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena  
5. Citrus vein enation woody gall rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena  
6. Grapevine flavescence dorée MLO rastline Vitis L., razen plodov in semena  
7. virus Plum pox rastline Prunus L. za saditev, razen semena  
8. mikoplazma Potato stolbur rastline Solanaceae za saditev, razen semena  
9. virus Raspberry ringspot rastline Fragaria L. in Rubus L. za saditev, razen semena  
10. Spiroplasma citri Saglio et al. rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena  
11. virus Strawberry crinkle rastline Fragaria L. za saditev, razen semena  
12. virus Strawberry latent ringspot rastline Fragaria L. in Rubus L. za saditev, razen semena  
13. virus Strawberry mild yellow edge rastline Fragaria L. za saditev, razen semena  
14. virus Tomato black ring rastline Fragaria L. in Rubus L. za saditev, razen semena  
15. virus Tomato spotted wilt rastline Apium graveolens L., Capsicum annuum L., Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Des Moul., vse sorte novogvinejskih hibridov Impatiens, Lactuca sativa L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. Nicotiana tabacum L., o katerih obstajajo dokazi, da jih nameravajo prodati za poklicno pridelavo tobaka. Solanum melongena L. in Solanum tuberosum L. za saditev, razen semena.  
16. virus Tomato yellow leaf curl rastline Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. za saditev, razen semena  

SEZNAM PREDPISOV

 

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista

 

Fitosanitarna uprava Republike Slovenije - zadnja sprememba: 23. februar 2009