HOME  | NEWS  |  FORMS  REGULATIONS  | STAFF  |  ABOUT PAGE  |  SEARCH  |  LINKS   |  PUBLIC USEFUL INFORMATION  |                SLOVENE
EDUCATION, TESTING app. equip.
PARS
REGISTERS and RECORDS
FORMS
REPORTS
NATIONAL LEGISLATION
LEGISLATION EU
CONVENTIONS
PUBLICATIONS
CONFERENCES
PHYTOSANITARY INSPECTION
MAFF

Slovenski predpisi EU predpisi  | EPPO standardi  |  FAO predpisi - IPPC  |  WTO predpisi   


Direktiva Sveta št. 2000/29/ES (UL L 169, 10.07.2000) 

Priloge - škodljivi organizmi

Direktiva sveta 2000/29/ES (UL L 169, 10.07.2000) z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnost

 

Sezname škodljivih organizmov ter sezname rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, urejajo

 

o        GLEJ seznam sprememb

 

Besedilo členov direktive Sveta 2000/29/ES je bilo spremenjeno z direktivo Sveta 2002/89/ES z dne 28. novembra 2002.

 

Besedilo prilog direktive Sveta 2000/29/ES je bilo že večkrat spremenjeno  v skladu z 18. členom te direktive, saj ima Evropska komisija pristojnosti spreminjati priloge.

 

V njihovem vsakokrat veljavnem besedilu za izvedbo Direktive št. 2000/29/ES, Direktive št. 69/466/EGS in Direktive št. 74/647/EGS določa na območju Republike Slovenije kot dela ES ukrepe za preprečevanje vnosa in širjenje škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov Pravilnik o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov (UL L 169, 10.07.2000). Kadar se ta pravilnik sklicuje na predpise Skupnosti, se njihove določbe uporabljajo v njihovem vsakokratnem veljavnem besedilu, ki je v slovenskem in angleškem jeziku.

 

·         SEZNAM PRILOG - revizija januar 2010

 

____________________________________________________________________________________

Direktiva komisije 2004/103/ES - PREGLEDI V NOTRANJOSTI

  • ANGLEŠKO BESEDILO  

  • SLOVENSKO BESEDILO

Direktiva Komisije o preverjanju identitete in zdravstvenih pregledih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, naštetih v delu B Priloge V k Direktivi Sveta 2000/29/ES, ki se lahko opravljajo na mestu, ki ni vstopno mesto v Skupnost, ali na mestu, ki je blizu, in podrobni določitvi pogojev, povezanih s temi pregledi - FITOSANITARNO POTRDILO ZA NAPOTITEV POŠILJKE

  • objava v EU:           12. oktober 2004

  • začetek veljavnosti:   1. november 2004

  • začetek uporabnosti: 1. januar 2005

 

Uredba komisije 1756/2004 - ZMANJŠANA POGOSTNOST ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV

  • ANGLEŠKO BESEDILO  

  • SLOVENSKO BESEDILO

 

Uredba komisije o določitvi podrobnih pogojev za zahtevane dokaze in merila za vrsto in stopnjo zmanjšanja pogostnosti zdravstvenih pregledov nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov, navedenih v delu B Priloge V k direktivi 2000/29/ES.

 

  • objava v EU:              12. oktober 2004

  • začetek veljavnosti:      1. november 2004

  • začetek uporabnosti:    1. januar 2005

___________________________________________________________________________________ 

DEROGACIJE:

SEZNAM PREDPISOV

 

 

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-PH

EFSA-PPP

EU legislation

SLO catalogue of varieties 2011

EU Common catalogue of varieties

OECD - varieties

ISTA

CPVO

UPOV

Government of RS

MAFF

Society for plant protection

SLOVENE phone directory

Weather forecast

Foreign exchange rate