DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Slovenski predpisi EU predpisi  | EPPO standardi  |  FAO predpisi - IPPC  |  WTO predpisi   


Pravilnik o biotičnem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/06)

 

 

Pričetek veljavnosti: 13. maj 2006

 

Pravilnik določa:

  • seznam domorodnih  in tujerodnih  vrst organizmov za biotično varstvo rastlin;

     

  • pogoje za vnos, gojenje in uporabo domorodnih in tujerodnih vrst organizmov za biotično varstvo rastlin;

  • pogoje glede strokovne in tehnične usposobljenosti oziroma pogoje glede prostorov, opreme in kadrov za vnos, gojenje ali uporabo domorodnih in tujerodnih vrst organizmov za biotično varstvo rastlin in

  • vsebino vloge za izdajo dovoljenja za vnos in uporabo tujerodnih vrst organizmov oziroma za gojenje koristnih organizmov.

Podlago za ureditev biotičnega varstva rastlin, kot primernega načina obvladovanja škodljivih organizmov v kmetijstvu in gozdarstvu, je dal Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin leta 2001, ko je določil soupravljanje tega področja Fitosanitarni upravi RS in Ministrstvu za okolje in prostor, ki je pristojno za ohranjanje narave.

Področje podrobneje ureja Pravilnik o biotičnem varstvu rastlin (Uradni list št. 45/06), ki velja od 13. maja 2006. Pravilnik ureja vnos, gojenje in uporabo koristnih organizmov, kot so živi naravni sovražniki, antagonisti ali kompetitorji ali njihovi produkti, in drugi organizmi, ki se morejo sami razmnoževati, vključno s tistimi, ki so pakirani ali formulirani kot komercialni proizvod, za biotično varstvo rastlin. Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za vnos in uporabo mikroorganizmov, ki jih urejajo predpisi s področja fitofarmacevtskih sredstev.

Koristni organizmi, ki se lahko uporabljajo za namen biotičnega varstva rastlin, so lahko domorodne ali tujerodne vrste organizmov. Pri tujerodnih organizmih je še posebej potrebna previdnost pri vnosu v naravo, zato je ob vlogi za vnos potrebno poskrbeti za oceno tveganja za naravo, v skladu s predpisom o izvedbi presoje tveganja za naravo (presojevalci ).

seznam komercialnih pripravkov za biotično varstvo rastlin in podjetij, ki imajo dovoljenje za trženje teh pripravkov v RS, stanje 21. januar 2011

 

SEZNAM PREDPISOV

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista