DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Slovenski predpisi EU predpisi  | EPPO standardi  |  FAO predpisi - IPPC  |  WTO predpisi   


Slovenski predpisi s področja zdravstvenega varstva rastlin 

Seznam predpisov: 

 

  ORIGINALNA BESEDILA PREDPISOV ANGLEŠKI PREVODI SLOVENSKIH PREDPISOV
Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/2007 - uradno prečiščeno besedilo in 36/2010)  Plant health act
Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu rastlin (spremenjene) (Uradni list RS, št. 23/00) - Mednarodne pogodbe  Glej FAO - IPPC

Pravilnik o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov (Uradni list RS, št. 31/04, 142/04, 66/07, 104/09, 13/10 in 74/11) - neuradno prečiščeno besedilo (.pdf)

Rules on protective measures with regard to the introduction and spread of harmful organisms in plants, plant products and other regulated objects
Pravilnik o začasnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja pepino mosaic virusa (Uradni list RS, št. 28/04) Rules on provisional measures to prevent the introduction and spread of pepino mosaic virus
Pravilnik o ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja borove ogorčice (Uradni list RS, št. 45/09) Rules on additional measures with regard to the prevention of introduction and spread of the pinewood nematode - consolidated version
Pravilnik o fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje širjenja koruznega hrošča  (Uradni list RS, št. 21/04, 106/06 in 22/09) - neuradno prečiščeno besedilo (.pdf) Rules on phytosanitary measures with regard to the spread of Diabrotica virgifera Le Conte - consolidated version

Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hruševega ožiga  (Uradni list RS, št. 19/09)

Rules on measures for the prevention of spread and suppression of fire blight - consolidated version
Pravilnik o varovanih območjih in izvajanju uradnih sistematičnih raziskav na posebno nadzorovanih območjih (Uradni list RS, št. 91/03 in 82/05) - neuradno prečiščeno besedilo (.pdf)

SEZNAM VAROVANIH OBMOČIJ

Rules on protected zones and on official systematic surveys carried out in special regulated areas - consolidated version

 

Pravilnik o fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja glive Phytophthora ramorum (Uradni list RS, št. 120/04 in 88/07) - neuradno prečiščeno besedilo (.pdf) Rules on phytosanitary measures to prevent the introduction and spread of the fungus Phytophthora ramorum
Pravilnik o odškodninah na področju zdravstvenega varstva rastlin (Uradni list RS, št. 27/03, 33/05,  30/07 in 74/2011) - neuradno prečiščeno besedilo (.pdf) Rules on compensations in the area of plant health - consolidated version
Pravilnik o dodatnih zahtevah pri vnosu iz tretjih držav in premeščanju krompirja, da se prepreči nevarnost vnosa škodljivih organizmov (Uradni list RS, št. 120/04 in 31/07) - neuradno prečiščeno besedilo (.pdf)
Pravilnik o pogojih glede strokovne, prostorske in tehnične usposobljenosti laboratorijev za izvajanje laboratorijskih preiskav zaradi diagnostike škodljivih organizmov (Uradni list RS, št. 82/02, 131/03 in 1/11) - neuradno prečiščeno besedilo (.pdf) Rules on conditions with regard to professional, spatial and technical qualification of laboratories for carrying out laboratory tests with a view to diagnosing harmful organisms - consolidated version
Pravilnik o obveščanju glede zadržanja pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov ali izoliranih škodljivih organizmov iz uvoza, ki predstavljajo nevarnost za vnos in širjenje škodljivih organizmov  (Uradni list RS, št. 13/02 in 40/04) - neuradno prečiščeno besedilo (.pdf) Rules on communication with regard to intercepted consignments of plants, plant products and regulated articles or isolated harmful organisms from imported consignments, presenting a risk of the introduction and spread of harmful organisms - consolidated version
Pravilnik o pogojih za registracijo pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov in izdajanje rastlinskih potnih listov (Uradni list RS, št. 94/05 in 54/07) - neuradno prečiščeno besedilo (.pdf) Regulations on conditions for registration of owners of certain plants, plant products and regulated articles for the purposes of plant health, and on conditions for issuing plant passports
Pravilnik o enotnem obrazcu prijave pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, gozdnega reprodukcijskega materiala oziroma semenskega materiala kmetijskih rastlin za inšpekcijski pregled pri uvozu (Uradni list RS, št. 93/02 in 93/04)  
Pravilnik o pogojih za uvoz ali premeščanje določenih škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za poskusne, raziskovalne ali razvojne namene in za delo pri žlahtnjenju rastlin (Uradni list RS, št. 69/01 in 40/04) Rules establishing the conditions under which certain harmful organisms, plants, plant products and regulated articles may be introduced or moved for trial, research or development purposes and for work on varietal selections - consolidated version
Pravilnik o načinu pošiljanja poročil in podatkov o pojavih rastlinskih bolezni in škodljivcev ter o ukrepih za preprečevanje njihovega širjenja in njihovo zatiranje (Uradni list SFRJ, št. 61/77)  
Pravilnik o pristojbinah na področju zdravstvenega varstva rastlin (Uradni list RS, št. 142/04, 93/05 in 36/09)  - neuradno prečiščeno besedilo (.pdf)
Pravilnik o minimalnih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za opravljanje pregledov istovetnosti in zdravstvenih pregledov pošiljk rastlin, ki se vnašajo iz tretjih držav, izven vstopnih mest (Uradni list RS, št. 142/04)
Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje šarke, ki jo povzroča virus Plum pox virus (Uradni list RS, št. 18/02, 48/04, 68/05, 30/07 in 83/09) - neuradno prečiščeno besedilo (.pdf)  
Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in za zatiranje hmeljeve uvelosti, ki jo povzročata glivi Verticillium alboatrum Reinke at Berthold in Verticillium dahliae Klebahn (Uradni list RS, št. 65/01, 117/02 in 31/04) - neuradno prečiščeno besedilo (.pdf) Rules on protective measures for preventing the spread and for suppression of the hop wilt, caused by fungi Verticillium alboatrum Reinke at Berthold and Verticillium dahliae Klebahn - consolidated version
Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje fitoplazme European Stonefruit Yellows (Uradni list RS, št. 140/04, 74/06, 21/07 in 83/09) - neuradno prečiščeno besedilo (.pdf) Rules on protective measures with regard to prevention of spread and supression of European Stonefruit Yellows phytoplasma - consolidated version
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati skladišča in drugi prostori za skladiščenje rastlin, in podjetja, ki se ukvarjajo z dezinfekcijo in dezinsekcijo rastlin ter z deratizacijo prostorov (Uradni list SFRJ, št. 33/91) [ZFFS]  
Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja  (Uradni list RS, št. 21/07)

Glej  Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in za zatiranje hmeljeve uvelosti, ki jo povzročata glivi Verticillium alboatrum Reinke at Berthold in Verticillium dahliae Klebahn (Uradni list RS, št. 65/01, 117/02 in 21/07)

Pravilnik o pogojih za vpis v register dobaviteljev in drugih obveznostih dobaviteljev ter zahtevah za trženje gozdnega reprodukcijskega materiala (Uradni list RS, št. 109/03) Rules on conditions for entry in the register of suppliers and other obligations of suppliers and on the requirements concerning the marketing of forest reproductive material
Pravilnik o fitosanitarnih zahtevah za lesen pakirni material v mednarodnem prometu (Uradni list RS, št. 108/04, 21/07 in 101/10) - neuradno prečiščeno besedilo (.pdf)

Glej Zahteve za leseni pakirni material

Rules on phytosanitary requirements for wood packaging material in international trade
Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja zdravstvenega varstva rastlin (Uradni list RS, št. 93/05)  
Pravilnik o pogojih za opravljanje nalog zdravstvenega varstva po javnem pooblastilu (Uradni list RS, št. 110/05 in 36/07) - neuradno prečiščeno besedilo (.pdf)  
Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja javne službe zdravstvenega varstva rastlin (Uradni list RS, št. 34/06 in 36/07) - neuradno prečiščeno besedilo (.pdf)  
Pravilnik o ceniku storitev javne službe zdravstvenega varstva rastlin (Uradni list RS, št. 34/06)  
Pravilnik o biotičnem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/06)  
Pravilnik o začasnih nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja kostanjeve šiškarice Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (Uradni list RS, št. 111/06) Rules concerning provisional emergency measures to prevent the introduction and spread of Chestnut gall wasp Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu - consolidated version
Pravilnik o službeni izkaznici in znački za opravljanje fitosanitarnega pregleda (Uradni list RS, št. 20/2007)  
Pravilnik o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa, širjenja in za zatiranje krompirjeve obročkaste gnilobe (Uradni list RS, št. 31/07)  
Pravilnik o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa, širjenja in za zatiranje krompirjeve rjave gnilobe (Uradni list RS, št. 31/07)  
Pravilnik o strokovnem svetu za zdravstveno varstvo rastlin (Uradni list RS, št. 57/07)  
Pravilnik o strokovnem izpitu s področja zdravstvenega varstva rastlin (Uradni list RS, št. 124/07, 85/08 in 25/09)  
Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje zlate trsne rumenice (Uradni list RS, št. 73/09)  
Pravilnik o obveščanju in objavljanju podatkov o pojavu in razširjenosti rastlinskih škodljivih organizmov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 104/09)  
Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje krompirjevih ogorčic (Uradni list RS, št. 49/2010)  
Odredba o ukrepih za omejevanje in preprečevanje širjenja rizomanije, ki jo povzroča virus Beet necrotic yellow vein furovirus (Uradni list RS, št. 86/00)  
Odredba o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje krompirjevega raka (Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.) in krompirjevih ogorčic (Globodera rostchensis Woll. in Globodera pallida Stone ) (Uradni list RS, št. 51/98) Order on measures for preventing spread and for eradication of potato wart disease (Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.) and potato cyst nematodes  (Globodera rostochiensis Woll. and Globodera pallida Stone)
Odredba o pogojih za promet s kostanjevim rakom okuženih plodov in lesa pravega kostanja (Uradni list SFRJ, št. 40/77)
Uredba o zavarovanju samoniklih gliv (Uradni list RS, št. 38/94 in 44/95)  
Uredba o določitvi vstopnih mest in o minimalnih pogojih za izvajanje inšpekcijskih pregledov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov na vstopnih mestih   (Uradni list RS, št. 4/02 in 55/04) - neuradno prečiščeno besedilo Decree on designation of points of entry and on minimum conditions for carrying out inspections of plants, plant products and regulated articles at the points of entry
Uredba o izvedbi ukrepov za preprečevanje širjenja in zatiranje množičnega izbruha poljskega majskega hrošča (Uradni list RS, št. 71/07 z dne 07.08.2007)  
Seznam sort krompirja, ki so odporne proti krompirjevemu raku in krompirjevim ogorčicam, in imajo dovoljenje za trgovanje v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 38/05)  

Načrt ukrepov za karantenski rastlinjak ali drug izolacijski prostor (št. 007-122/2011, z dne 16.03.2011)

 

Odločba o razmejitvi območij napada ter ukrepih za zatiranje koruznega hrošča

 

Glej dopolnitve pri Koruzni hrošč - obvestila

 
Odločba o določitvi mej okuženega in nevtralnega območja ter žarišč okužbe s hruševim ožigom

Glej dopolnitve pri Hrušev ožig - obvestila

Odločba o določitvi mej posebno nadzorovanega območja rumenih krompirjevih ogorčic (Globodera rostochiensis Woll.), 05.08.2004
(Uradni list RS, št. 86/04)

Odoločba o razmejitvi območij napada in ukrepih za zatiranje rumenih krompirjevih ogorčic (Globodera rostochiensis Woll.), 14.04.2006 doplonitev z dne 25.september 2006

Glej dopolnitve pri Krompirjeve ogorčice - obvestila

 
Odločba o razmejitvi območij napada in ukrepih za zatiranje zlate trsne rumenice (fitoplazma Grapevine flavescence dorée)

Glej dopolnitve pri Trsne rumenice - posebna obvestila

 
Odločba o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje glive Phytophthora ramorum - glej posebna obvestila  
Odločba o razmejitvi območij napada kostanjeve šišarice Drycosmus kuriphilus Yasumatsu - glej posebna obvestila  
Odločba o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja paradižnikovega molja Tuta absoluta Povolny (Uradni list RS, št. 54/10 z dne 09.07.2010)  
Odločba o prepovedi vnosa in širjenja glive Cylindrocladium buxicola Henricot z dne 13. april 2011  
Odločba o prepovedi vnosa in širjenja virodidov iz rodu Pospiviroid z dne 21. april 2011  
Uredba o izvedbi ukrepov za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice in zatiranju ameriškega škržatka Scaphoideus titanus Ball. (Uradni list RS, št. št. 40/11)  

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista

 

Fitosanitarna uprava Republike Slovenije - zadnja sprememba: 26. september 2011