DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Slovenski predpisi EU predpisi  | EPPO standardi  |  OECD  |  UPOVCPVO  |  ISTA


Slovenski predpisi za področje semenskega materiala 


Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin

Neuradno prečiščeno besedilo

(ZSMKR-NPB2)

Neuradno prečiščeno besedilo (ZSMKR-NPB2) obsega:

 

Uradno prečiščeno besedilo Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin - ZSMKR-UPB1 (Uradni list RS, št. 25/05)

 

Zakon določa:

 • pogoje za pridelavo, pripravo za trg, uvoz in trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin;

 • vrste ali skupine kmetijskih rastlin (žita, krmne rastline, pesa, oljnice in predivnice, zelenjadnice, krompir, hmelj, trta, sadne rastline, okrasne rastline);

 • obveznosti oseb, ki se ukvarjajo pridelavo, pripravo za trg, uvozom oziroma trženjem semenskega materiala kmetijskih rastlin (=dobavitelji);

 • pogoje za vpis v register dobaviteljev, postopek vpisa in način vodenja registra dobaviteljev;

 • pogoje za pridobitev dovoljenja za izdajo etiket in potrdil dobavitelja in nadzor dobaviteljev, ki izdajajo etikete in potrdila dobaviteljev;

 • zahteve za trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin in način zagotavljanja skladnosti s predpisanimi zahtevami;

 • postopek uradne potrditve semenskega materiala kmetijskih rastlin;

 • vpis sorte v sortno listo;

 • posebno preizkušanje sort rastlin kot javno službo na področju semenarstva in opisno sortno listo;

 • javna pooblastila, imenovanje laboratorijev, izvajalcev preizkušanja sort, hrambe standardnih vzorcev;

 • pridobivanje, izmenjavo podatkov, povezovanje podatkov v informacijski sistem;

 • inšpekcijsko nadzorstvo;

 • kazenske določbe v primeru kršitev.

 

Zakon je usklajen z:

 • Direktivo Sveta št. 66/401/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semen krmnih rastlin (UL L št. 125 z dne 11. 7. 1966, str. 2298), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2007/72/ES z dne 13. decembra 2007 o spremembi Direktive Sveta 66/401/EGS glede vključitve vrste Galega orientalis Lam. (UL L št. 329 z dne 14. 12. 2007, str. 37);

 • Direktivo Sveta št. 66/402/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semena žit (UL L št. 125 z dne 11. 7. 1966, str. 2309), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2006/55/ES z dne 12. junija 2006 o spremembi Priloge III k Direktivi Sveta 66/402/EGS glede največje mase semenskih partij (UL L št. 159 z dne 13. 6. 2006, str. 13);

 • Direktivo Sveta št. 68/193/EGS z dne 9. aprila 1968 o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte (UL L št. 93 z dne 17. 4. 1968, str. 15);

 • Direktivo Sveta 98/56/ES z dne 20. julija 1998 o trženju razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin (UL L št. 226 z dne 13. 8. 1998, str. 16);

 • Direktivo Sveta 2002/53/ES z dne 13. junija 2002 o skupnem katalogu sort poljščin (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 1);

 • Direktivo Sveta 2002/54/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena pese (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 12);

 • Direktivo Sveta 2002/55/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena zelenjadnic (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 33);

 • Direktivo Sveta 2002/56/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semenskega krompirja (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 60);

 • Direktivo Sveta 2002/57/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena oljnic in predivnic (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 74);

 • Direktivo Komisije 2008/62/ES z dne 20. junija 2008 o določitvi nekaterih odstopanj za sprejetje kmetijskih domačih sort in sort poljščin, ki so naravno prilagojene na lokalne in regionalne pogoje in so ogrožene zaradi genske erozije, ter za trženje semena in semenskega krompirja navedenih domačih sort in sort poljščin (UL L št. 162 z dne 21. 6. 2008, str. 13);

 •  Direktivo Sveta 2008/72/ES z dne 15. julija 2008 o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena (Kodificirana različica), (UL L št. 205 z dne 1. 8. 2008, str. 28);

 • Direktivo Sveta 2008/90/ES z dne 29. septembra 2008 o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (prenovljena različica), (UL L št. 267 z dne 8. 10. 2008, str. 8).

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista