DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Slovenski predpisi EU predpisi  | EPPO standardi  |  OECD  |  UPOVCPVO  |  ISTA


Slovenski predpisi s področja varstva novih sort rastlin 

Seznam predpisov: 

  ORIGINALNA BESEDILA PREDPISOV ANGLEŠKI PREVODI SLOVENSKIH PREDPISOV
Zakon o varstvu novih sort rastlin 
  • Zakon o varstvu novih sort rastlin - Uradno prečiščeno besedilo /ZVNSR-UPB1/ (Ur.l. RS, št.113/06)

  • Zakon o varstvu novih sort rastlin /ZVNSR/ (Ur.l. RS, št. 86/1998)

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu novih sort rastlin /ZVNSR/ (Ur.l. RS, št. 61/06)

The Protection of New Varieties of Plants Act

  • Protection of New Varieties of Plants Act - Official Consolidated Text /ZVNSR-UPB1/ (OJ RS, No 113/06)

  • Protection of New Varieties of Plants Act /ZVNSR/ (OJ RS, No 86/1998)

  • Act amending the Protection of New Varieties of Plants Act  /ZVNSR-A/ (OJ RS, No 61/06)

Uredba o višini letne pristojbine za sorte, vpisane v sortno listo kmetijskih rastlin, ter o pristojbinah in stroških za varstvo sort rastlin (Ur.l. RS, št. 27/05 in 111/08)

Decree on the amount of annual fee for varieties, entered in the catalogue of varieties of agricultural plants, and on fees and costs for the protection of varieties of plants

Pravilnik o postopku za varstvo nove sorte rastlin (Ur.l. RS, št. 85/1999)

Rules on the procedure for granting the plant breeders' rights

Pravilnik o postopku in metodah preizkušanja razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti novih sort rastlin (Ur.l. RS, št. 30/1999)

Rules on standard methods for testing the distinctness, uniformity and stability of new varieties of plants

Pravilnik o pogojih za uporabo pridelka zavarovane sorte za nadaljnjo setev in o kriterijih za male kmete (Ur.l. RS, št. 82/1999)

Rules on the conditions for using the crop of the protected variety for further sowing and on the criteria for small farmers

Zakon o ratifikaciji mednarodne konvencije o varstvu novih sort rastlin (Ur.l. RS, št. 13/99)
 

Act Ratifying the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (OJ RS, No 13/99)

 

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista

 

Fitosanitarna uprava Republike Slovenije - zadnja sprememba: 12.julij 2006