DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Slovenski predpisiEU predpisi  | EPPO standardi  |  OECD  |  UPOVCPVO  |  ISTA


Slovenski predpisi s področja sort rastlin in semenarstva 

Seznam predpisov za področje 'Registracija sort in Sortna lista kmetijskih rastlin'

 

 

  ORIGINALNA BESEDILA PREDPISOV ANGLEŠKI PREVODI SLOVENSKIH PREDPISOV
Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Ur.l. RS, št. 58/02, 45/04 - ZdZPKG, 86/04 in 41/09) Agricultural Seeds and Propagating Material Act
Uredba o višini letne pristojbine za sorte, vpisane v sortno listo kmetijskih rastlin, ter o pristojbinah in stroških za varstvo sort rastlin (Ur.l. RS, št. 27/05 in 111/08) Decree on the amount of annual fee for varieties, entered in the catalogue of varieties of agricultural plants, and on fees and costs for the protection of varieties of plants
Pravilnik o količinah semenskega materiala kmetijskih rastlin ter obrazcu zahteve za dovolitev trženja oziroma za izdajo posebnega uvoznega dovoljenja (Uradni list RS, št. 102/05) Rules on quantities of agricultural seed and propagating material and form of application for the authorisation of marketing or for the issue of special import permit
Pravilnik o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste (Ur.l. RS, št. 49/09, 96/09, 105/10 in 88/11) Rules on the procedure for acceptance of a variety in the national catalogue of varieties and on keeping of the national catalogue of varieties
Odločba o imenovanju Kmetijskega inštituta Slovenije, Hacquetova 17, 1000 Ljubljana, za izvajalca preizkušanja sort poljščin, zelenjadnic, trte in sadnih rastlin (št. odločbe 3432-83/2009-2 z dne 20.2.2009) Decision on appointing the Agricultural Institute of Slovenia to perform examinations of varieties of agricutural plants, vegetables, vine and fruits (No. of decision 3432-83/2009-2 of 20.2.2009)
Odločba o imenovanju Kmetijskega inštituta Slovenije, Hacquetova 17, 1000 Ljubljana, za izvajalca hrambe standardnih vzorcev semenskega materiala kmetijskih rastlin (št. odločbe 321-08-222/2004/2 z dne 22.4.2004) Decision on appointing the Agricultural Institute of Slovenia for carrying out preservation of standard samples of agricultural seeds and propagating material (No. of decision 321-08-222/2004/2 of 22.4.2004)
Odločba o imenovanju Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec, za izvajalca preizkušanja sort hmelja (št. odločbe 343-2/2009-2 z dne 13.2.2009) Decision on appointing the Slovenian Institute for Hop Research and Brewing, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec, to perform examination of hop varieties (No of decision 343-2/2009-2 of 13.2.2009)
     

 

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista

 

Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia - last amended: 10  May 2004