DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Slovenski predpisi EU predpisi  | EPPO standardi  |  OECD  |  UPOVCPVO  |  ISTA


Slovenski predpisi s področja sort rastlin in semenarstva 

Seznam predpisov za področje 'Semenarstvo - trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin': 

 

 

  ORIGINALNA BESEDILA PREDPISOV ANGLEŠKI PREVODI SLOVENSKIH PREDPISOV
Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Ur.l. RS, št. 58/02, 45/04 - ZdZPKG, 86/04 in 41/09) Agricultural Seeds and Propagating Material Act
Pravilnik o trženju semena žit (Ur.l. RS, št. 8/05, 100/05, 94/06, 12/09 in 25/2010) Rules on the marketing of cereal seed
Pravilnik o trženju semena krmnih rastlin in pese (Ur.l. RS, št. 2/05, 27/05-popr., 100/05, 4/09 in 38/2010) Rules on the marketing of fodder plant seed and beet seed
Pravilnik o trženju semena oljnic in predivnic (Ur.l. RS, št. 8/05, 100/05, 1/09 in 38/2010) Rules on the marketing of seed of oil and fibre plants
Pravilnik o trženju semena zelenjadnic (Ur.l. RS, št. 8/05, 100/05, 66/07 in 45/2010) Rules on the marketing of vegetable seed
Pravilnik o trženju semenskega krompirja (Ur.l. RS, št. 105/06) Rules on the marketing of seed potatoes
Pravilnik o pridelavi in trženju semena ohranjevalnih sort in sort, razvitih za pridelavo v posebnih pogojih (Ur.l. RS, št. 107/2010)

Rules on the production and marketing of seed of conservation varieties and  varieties developed for growing under particular conditions

Pravilnik o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena (Ur.l. RS, št. 61/05 in 66/07) Rules on the marketing of vegetable propagating and planting material, other than seed
Pravilnik o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte (Ur.l. RS, št. 93/05) Rules on the marketing of material for the vegetative propagation of vine
Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja (Ur.l. RS, št. 21/07, 19/08 in 12/10) Rules on the marketing of hop propagating material and of hop plants
Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (Ur.l. RS, št. 17/06) Rules on the marketing of fruit plant propagating material and of fruit plants intended for fruit production
Pravilnik spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (Ur.l. RS, št. 107/09) Začetek veljavnosti: 1. oktobra 2012 Rules amending the Rules on the marketing of fruit plant propagating material and of fruit plants intended for fruit production (OJ RS 107/09) Applicable from 1 October 2012
Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin (Ur.l. RS, št. 61/05) Rules on the marketing of propagating material of ornamental plants
Pravilnik o vodenju registra dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin (Ur.l. RS, št. 29/03, 72/03, 24/05 in 45/07) Rules on keeping of the register of suppliers of agricultural seed and propagating material
Pravilnik o količinah semenskega materiala kmetijskih rastlin in obrazcu zahteve za dovolitev trženja oziroma za izdajo posebnega uvoznega dovoljenja ( Ur.l. RS, št. 102/05) Rules on quantities of agricultural seed and propagating material and form of application for the authorisation of marketing or for the issue of special import permit
Pravilnik o enotnem obrazcu prijave pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, gozdnega reprodukcijskega materiala oziroma semenskega materiala kmetijskih rastlin za inšpekcijski pregled pri uvozu (Ur.l. RS, št. 93/02 in 93/04) Rules concerning the uniform application form for plant consignments, plant products and regulated articles, forest reproductive material and/or and propagating material for import inspection
Pravilnik o tehničnih, prostorskih, strokovnih in organizacijskih pogojih, ki jih mora izpolnjevati organ za potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin (Ur.l. RS, št. 117/03, 34/04-popr., 135/04, 68/05 in 105/06) Rules on technical, accommodation, professional and organisational conditions to be met by the bodies carrying out certification of agricultural seed and propagating material
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo glede strokovne, prostorske in tehnične usposobljenosti izpolnjevati laboratoriji za izvajanje diagnostičnih preiskav in drugih testov semenskega materiala kmetijskih rastlin (Ur.l. RS, št. 110/04 Rules on conditions with regard to professional, spatial and technical qualification to be met by the laboratories for carrying out diagnostics and other tests on seeds and propagating material (OJ RS, No 110/04
Pravilnik o pogojih za opravljanje poljskih pregledov, vzorčenj in testiranj semenskega materiala kmetijskih rastlin pod uradnim nadzorom (Ur.l. RS, št. 93/05, 44/07 in 38/2010) Rules on conditions to be met to provide for official field inspections, sampling and testing of propagating material under official supervision
Odločba o dodelitvi javnega pooblastila Kmetijskemu inštitutu Slovenije, Hacquetova 17, 1000 Ljubljana, za izdajanje odločb in vodenje postopka uradne potrditve semenskega materiala kmetijskih rastlin Decision on granting public authority to the Agricultural Institute of Slovenia, Hacquetova 17, 1000 Ljubljana, for issuing decisions and managing the procedure for official certification of agricultural seeds and propagating material
Odločba o dodelitvi javnega pooblastila Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec, za izdajanje odločb in vodenje postopka uradne potrditve razmnoževalnega materiala in sadik hmelja Decision on granting public authority to the Slovenian Institute for Hop Research and Brewing, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec, for issuing decisions and managing the procedure for official certification of hop propagating material and of hop plants
Odločba o imenovanju semenskega laboratorija Kmetijskega inštituta Slovenije za izvajalca preizkusov semenskega materiala kmetijskih rastlin Decision on appointing the seed laboratory of the Agricultural Institute of Slovenia to perform examinations of agricultural seeds and propagating material 
Odločba o enakovrednosti razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena, pridelanega v Republiki Bosni in Hercegovini (Ur.l. RS, št. 10/2011)

Decision on the equivalence of vegetable propagating and planting material, other than seeds, produced in the Republic of Bosnia and Herzegovina (OJ RS, No 10/2011)

Odločba o enakovrednosti razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, pridelanih v Republiki Hrvaški (Ur.l. RS, št. 12/2011)

Decision on the equivalence of fruit propagating material and fruit plants, produced in the Republic of Croatia (OJ RS, No 12/2011)

 

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista

 

Fitosanitarna uprava Republike Slovenije - zadnja sprememba: 18. maj  2010