DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Slovenski predpisi  |  EU predpisi  | EPPO standardi   |  OECD predpisi   


Slovenski predpisi s področja fitofarmacevtskih sredstev 

Seznam predpisov: 

 

  ORIGINALNA BESEDILA PREDPISOV ANGLEŠKI PREVODI SLOVENSKIH PREDPISOV
Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih, (Prečiščena verzija, Uradni list RS, št. 35/2007). Act on Plant Protection Products (OJ RS No 11/2001 and 37/04))
Pravilnik o opremljanju fitofarmacevtskih sredstev z etiketo (Uradni list RS, št. 40/2009)  Rules on labeling of plant protection products (OJ RS, No. 40/2009) 
Pravilnik o aktivnih snoveh, uvrščenih na Seznam, in preveritvi registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki takšne snovi vsebujejo (Uradni list RS, št. 114/2004)

Seznam aktivnih snovi, ki imajo dovoljenje za uporabo kot fitofarmacevtska sredstva v državah članicah EU in Sloveniji 

Direktive o vključitvi aktivnih snovi na Aneks I k direktivi 91/414/EEC  in poročila o pregledu

Rules concerning active substances, included in Annex I; and re-registration of plant protection products conteining such substances (OJ RS No 114/2004)

List of ANNEX I active substances authorised for use in Plant Protection Products (Annex I- 91/414/EEC)

Annex I inclusion directives and Review Reports

REGISTRACIJA FFS
Pravilnik o zahtevani dokumentaciji za oceno aktivne snovi (Uradni list RS, št. 31/2002, 31/2004 - neuradno prečiščeno besedilo)  Rules concerning the documentation required for evaluation of active substances (OJ RS No 31/02,31/04)  consolidated  (Annex II- 91/414/EEC)
Pravilnik o zahtevani dokumentaciji za registracijo in oceno fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 31/2002 in31/2004 - neuradno prečiščeno besedilo)  Rules concerning the documentation for evaluation and registration of plant protection products (OJ RS No 31/02, 31/04)  consolidated    (Annex III- 91/414/EEC)
Pravilnik o dodatnih standardnih opozorilih in obvestilih za fitofarmacevtska sredstva (Uradni list RS, št. 28/2005)  Rules on additional standard phrases for risk and safety precautions for plant protection products (OJ RS No 28/2005) (Annex IV and V- 91/414/EEC)
Pravilnik o enotnih načelih ocenjevanja in registracije fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 50/2006) Rules on uniform principles for evaluation of plant protection products (OJ RS No 50/2006)  (Annex VI - 91/414/EEC)
Pravilnik o pridobitvi potrdila o izpolnjevanju pogojev dobre poskusne prakse (Uradni list RS, št. 63/2006 in 42/2008) Rules on application for official recognition of efficacy testing facilities   (OJ RS No 63/2006 and 42/2008)
Pravilnik o sestavi in načinu dela komisije za fitofarmacevtska sredstva (Uradni list RS, št. 74/2002) Rules on Committee for plant protection products (OJ RS No 74/2002)
Pravilnik o pogojih glede strokovne usposobljenosti ocenjevalcev aktivnih snovi in fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 93/2004) Rules on experts for evaluation of plant protection products (OJ RS No 93/2004)
Pravilnik o načinu izpolnjevanja zahtevkov v zvezi z registracijo fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 36/2003) Rules on application for authorization of plant protection products (OJ RS No 36/2003)
Pravilnik o dovoljenjih za fitofarmacevtska sredstva (Uradni list RS, št. 36/2003) Rules on permits for plant protection products (OJ RS No 36/2003)
Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji (november 2009)

seznam nujnih FFS  v skladu s 23b členom zakona

The list of authorized  PPP in the Republic of Slovenia 17 april 2009

 

Uredba o stroških v zvezi z registracijo fitofarmacevtskih sredstev, ocenjevanjem aktivnih snovi in izdajo dovoljenj za fitofarmacevtska sredstva (Uradni list RS, št. 36/2005) Regulation concerning fees for registration of plant protection products, evaluation of active substances and permits for plant protection products (OJ RS, No 36/2005)
PROMET S FFS Trade in PPP
Pravilnik o določitvi mejnih prehodov za promet s fitofarmacevtskimi sredstvi in postopkih nadzora pri njihovem vnosu (Uradni list RS, št. 89/2004) Rules on border posts for import of  plant protection products and their control (J RS No 89/2004)
Pravilnik o prepovedi prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo določene aktivne snovi (Uradni list RS, št. 10/2005)  Rules on prohibitited placing on the market and use of plant protection products containing certain active substances  (OJ RS No 10/2005) (79/117/EEC)
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe za promet s fitofarmacevtskimi sredstvi (Uradni list RS, št. 68/2002, 73/2005-neuradno prečiščeno besedilo) Rules on conditions for traders of plant protection products (OJ RS No 68/2002) 
Pravilnik o vpisu in izbrisu iz registra pravnih in fizičnih oseb za trgovanje s fitofarmacevtskimi sredstvi (Uradni list RS, št. 58/2001, 64/2005 in 66/2007 - neuradno prečiščeno besedilo) Rules on register of trades for plant protection products (OJ RS No 58/2001, 64/2005 and 66/2007)
Pravilnik o ravnanju z zalogami fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 59/2003 in 6/2005 - neuradno prečiščeno besedilo)  Rules on dealing with stocks of plant protection products after the expiration of the authorization (OJ RS No 59/2003 and 6/2005) 
Pravilnik o pogojih in kriterijih za določitev fitofarmacevtskih sredstev za prodajo brez predložitve dokazila o opravljenem strokovnem usposabljanju (Uradni list RS, št. 103/2007 in 100/2010) - neuradno prečiščeno besedilo Rules on conditioan and criteria for selling of plant protection products without certificate on additional training (OJ RS No 103/2007)
IZOBRAŽEVANJE
Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja iz fitomedicine (Uradni list RS, št. 36/2002, 41/2004, 17/2005, 92/2006 in 99/2008 - neuradno prečiščeno besedilo) Rules on supplement  education and plant protection certificate (OJ RS No 36/2002, 41/2004, 17/2005, 92/2006 and 99/2008)
NAPRAVE ZA NANAŠANJE FFS
Pravilnik o pridobitvi certifikata o skladnosti za naprave za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 37/2001, 80/2002 - neuradno prečiščeno besedilo) Rules on certification of application techniques (OJ RS No 37/2001 and 80/2002)
Pravilnik o pogojih in postopkih, ki jih morajo izpolnjevati in izvajati pooblaščeni nadzorni organi za redno pregledovanje naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 12/2000, 18/2002 in 97/2005- neuradno prečiščeno besedilo) Rules on conditions and procedures for survey of application techniques in use (OJ RS No 12/2000 and 18/2002)
UPORABA FFS
Pravilnik o dolžnostih uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2003, 5/2007 in 30/2009 - neuradno prečiščeno besedilo) Rules on obligation of operators for application of plant protection products (OJ RS No 62/2003,  5/2007 and 30/2009)
OSTANKI FFS PESTICIDE RESIDUES
UREDBA o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora (Uradni list RS, št 16/2009) Regulation on the implementation of Regulation of European parliament and Council (EU) on the maximum residue levels of pesticides v/na food and feed of plant and animal origin (OJ RS No 16/2009)

 

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista

 

Fitosanitarna uprava Republike Slovenije - zadnja sprememba: 21  januar  2011