DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Slovenski predpisi EU predpisi  | EPPO standardi FAO predpisi - IPPC  |  WTO predpisi   


Mednarodni standardi za fitosanitarne ukrepe

[ISPM]

          

International Standards for Phytosanitary Measures 1 to 32 (2009)

Seznam standardov ISPM

Št. standarda

ORIGINALNO ANGLEŠKO BESEDILO 

SLOVENSKI PREVODI

ISPM 1 Principles of plant quarantine as related to international trade  Načela rastlinske karantene glede na mednarodno trgovino
leto

1995

ISPM 1 (2006) Phytosanitary principles for the protection of plants and the application of phytosanitary measures in international trade  
leto

2006

ISPM 2 Guidelines for Pest Risk Analysis Smernice za analizo tveganja zaradi škodljivega organizma
leto

1996

ISPM 3 Code of conduct for the import and release of exotic biological control agents  Kodeks uvoza in sprostitve eksotičnih organizmov za biotično zatiranje
leto

1996

ISPM 3 (rev.) Guidelines for the export, shipment, import and release of biological control agents and other beneficial organisms Smernice za izvoz, pošiljanje, uvoz in sprostitev organizmov za biotično varstvo rastlin in drugih koristnih organizmov
leto

2005

ISPM 4 Requirements for the establishment of Pest Free Areas  Zahteve za uvedbo nenapadenih območij
leto

1996

ISPM 5 Glossary of Phytosanitary Terms 2002 multilanguage  Slovar fitosanitarnih izrazov (2003)
leto

2002

ISPM 5 (rev.) Glossary of Phytosanitary Terms 2005 multilanguage  Slovar fitosanitarnih izrazov (2005)
leto

2005

ISPM 5 (rev.) (2006) Glossary of phytosanitary terms [contains two terms and definitions approved at CPM-1 as part of ISPM No. 25 and ISPM No. 27] (2006) Slovar fitosanitarnih izrazov [vsebuje dva izraza in definiciji, ki sta bili potrjeni na CPM-1 kot del ISPM št. 25 in ISPM št. 27]
leto

2006

ISPM 6 Guidelines for surveillance  Smernice za stalni nadzor škodljivih organizmov
leto

1998

ISPM 7 Export certification system  Sistem izvoznega potrjevanja
leto

1997

ISPM 8 Determination of pest status in an area  Določitev statusa škodljivega organizma na nekem območju
leto

1999

ISPM 9 Guidelines for pest eradication programmes  Smernice programov za izkoreninjenje škodljivih organizmov
leto

1999

ISPM 10 Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites  Zahteve za uvedbo nenapadenih mest pridelave in nenapadenih enot pridelave
leto

1999

ISPM 11 Rev. 1 (2003) Pest Risk Analysis for quarantine pests including analysis of environmental risks  Analiza tveganja za karantenske škodljive organizme vključno z analizami tveganja na okolje
Suppl. (2004) Pest risk analysis for quarantine pests including analysis of environmental risks and living modified organisms Analiza tveganja zaradi karantenskih škodljivih organizmov vključno z analizami tveganja na okolje in zaradi živih spremenjenih organizmov 
leto

2003

ISPM 12 Guidelines for phytosanitary certificates  Smernice za fitosanitarno spričevalo
leto

2002

ISPM 13 Guidelines for the notification of non-compliance and emergency action Smernice za objavo neskladnosti in nujnih ukrepov
leto

2002

ISPM 14 The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management  Uporaba dodatnih ukrepov pri sistemskem pristopu pri ravnanju v primeru nevarnosti škodljivega organizma 
leto

2002

ISPM 15 Guidelines for regulating wood packaging material in international trade Smernice za zakonsko urejanje lesene embalaže v mednarodni trgovini 
leto

2003

ISPM 15 (2002) with modifications to Annex I (2006) Guidelines for regulating wood packaging material in international trade [contains the modifications to the methyl bromide fumigation schedule adopted at CPM-1] (2002) s preureditvijo priloge I (2006) Smernice za zakonsko urejanje lesene embalaže v mednarodni trgovini [vsebuje preureditev tabele za tretiranje z metil bromidom, ki je bila sprejeta na CPM-1]
leto

2006

ISPM 16 Regulated non-quarantine pests: concept and application Nadzorovani nekarantenski škodljvi organizmi: zasnova in uporaba 
leto

2002

ISPM 17 Pest reporting Poročanje o škodljivih organizmih 
leto

2002

ISPM 18 Guidelines for the use of irradiation as a phytosanitary measure Smernice za rabo obsevanja kot fitosanitarnega ukrepa
leto

2003

ISPM 19 Guidelines on lists of regulated pests Smernice za sezname nadzorovanih škodljivih organizmov
leto

2003

ISPM 20 Guidelines for a phytosanitary import regulatory system Smernice za fitosanitarni sistem nadzora uvoza
leto

2004

ISPM 21 Pest risk analysis for regulated non quarantine pests Analiza tveganja za nadzorovane nekarantenske organizme
leto

2004

ISPM 22 Requirements for the establishment of areas of low pest prevalence Zahteve za uvedbo območij z nizko stopnjo pojavljanja škodljivih organizmov
leto

2005

ISPM 23 Guidelines for inspection Smernice za inšpekcijo 
leto

2005

ISPM 24 Guidelines for the determination and recognition of equivalence of phytosanitary measures Smernice za določitev in sprejem enotnih fitosanitarnih ukrepov
leto

2005

ISPM 25 Consignments in transit Pošiljke v tranzitu
leto

2006

ISPM 26 Establishment of pest free areas for fruit flies (Tephritidae) Vzpostavitev neokuženih območij za sadne muhe (Tephritidae)
leto

2006

ISPM 27 Diagnostic protocols for regulated pests Diagnostični protokoli za nadzorovane škodljive organizme
leto

2006

ISPM 28 Phytosanitary treatments for regulated pests Fitosanitarni ukrepi za nadzorovane škodljive organizme
leto

2007

ISPM 29 Recognition of pest free areas and areas of low pest prevalence Priznavanje nenapadenih območij in območij z nizko stopnjo pojavljanja škodljivih organizmov
leto

2007

ISPM 30 Establishment of areas of low pest prevalence for fruit flies (Tephritidae)  
leto

2008

ISPM 31 Methodologies for sampling of consignments  
leto

2008

ISPM 32 Categorization of commodities according to their pest risk  
leto

2009

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista

 

 

Fitosanitarna uprava Republike Slovenije - zadnja sprememba: 17.november 2009