DOMOV  | OBVESTILA  |  OBRAZCI  PREDPISI  | RAZPISI  | SODELAVCI  |  O STRANI  |  IŠČI  |  POVEZAVE   |  KATALOG INF. JAVNEGA ZNAČAJA  |                  ENGLISH
FURS
REGISTRI in EVIDENCE
URNIKI: izobraževanja, testiranja
OBRAZCI
POSEBNA OBVESTILA
PREDPISI SI
PREDPISI EU
KONVENCIJE
PUBLIKACIJE
Prireditve/Conferences
ZADOVOLJSTVO STRANK
FSI
MKGP

Slovenski predpisi EU predpisi  | EPPO standardi  |  FAO predpisi - IPPC  |  WTO predpisi   


Predpisi Evropske Unije za področje zdravstvenega varstva rastlin

Seznam predpisov: 

 

Št. CELEX  ORIGINALNA ANGLEŠKA BESEDILA PREDPISOV SLOVENSKI PREVODI ANGLEŠKIH BESEDIL
  HARMFUL ORGANISMS  ŠKODLJIVI ORGANIZMI 
 32000L0029 

 EUR-Lex  

 

Council Directive 2000/29/EC of 8 May 2000 on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community (L169/1,10/07/2000)

EUR-lex [13. January 2010] - consolidated version

Direktiva Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti 

EUR-lex [13. januar 2010] - prečiščeno besedilo

DIRECTIVES - amendements 2000/29/EC

32001L0033, 32002L0028, 32002L0036, 32002L0089,   32003L0022, 32003L0047, 32003L0116, 32004L0031, 32004L0070, 32004L0102, 32005L0015, 32005L0016, 32005L0077, 32006L0014, 32006L0035, 32007L0041, 32008L0064,    32008L0109, 32009L0007, 32009L0118, 32009L0143, 32010L0001

DIREKTIVE - spremembe 2000/29/ES

32001L0033, 32002L0028, 32002L0036, 32002L008932003L0022, 32003L0047, 32003L0116, 32004L0031, 32004L0070, 32004L0102, 32005L0015, 32005L0016, 32005L0077, 32006L0014, 32006L0035, 32007L0041, 32008L0064,   32008L0109, 32009L0007, 32009L0118, 32009L0143, 32010L0001

LIST OF AMENDMENTS SEZNAM SPREMEMB
LIST OF DEROGATIONS SEZNAM DEROGACIJ

REVIZIJA januar 2010

(uporaba od 13. januarja 2010)

Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin
31976D0894

EUR-Lex  

Council Decision 76/894/EEC of 23 November 1976 establishing a Standing Committee on Plant Health Commission Directive (L340/25, 9/12/1976)  SKLEP SVETA 76/894/EGS z dne 23. novembra 1976 o ustanovitvi Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin (76/894/EGS)
SCIENTIFIC WORK WITH HARMFUL ORGANISMS RAZISKOVALNO DELO S ŠKODLJIVIMI ORGANIZMI

32008L0061

EUR-Lex  

 

Commission Directive 2008/61/EC of 17 June 2008 establishing the conditions under which certain harmful organisms, plants, plant products and other objects listed in Annexes I to V to Council Directive 2000/29/EC may be introduced into or moved within the Community or certain protected zones thereof, for trial or scientific purposes and for work on varietal selections (L 158/41, 18.6.2008)

DIREKTIVA KOMISIJE 2008/61/ES z dne 17. junija 2008 o določitvi pogojev, pod katerimi je mogoče nekatere škodljive organizme, rastline, rastlinske proizvode in druge predmete, iz Prilog I do V Direktive Sveta 2000/29/ES, vnesti ali jih premeščati znotraj Skupnosti oziroma na nekaterih njenih varovanih območjih v preskusne ali znanstvene namene in za delo pri žlahtnjenju

INFRASTRUCTURE MEJNA VSTOPNA MESTA 
32002D0988

EUR-Lex  

Commission Decision 2002/988/EC of 17 December 2002 on a Community financial contribution for certain Member States in order to strengthen inspection infrastructures for plant-health checks on plants and plant products coming from third countries (L 344/41, 19.12.2002)  
32002R0997

EUR-Lex  

Commission Regulation (EC) No 997/2002 of 11 June 2002 establishing detailed rules for the implementation of the provisions relating to the allocation of a Community financial contribution for Member States in order to strengthen inspection infrastructures for plant health checks on plants and plant products coming from third countries (L 152/16, 12.6.2002) UREDBA KOMISIJE (ES) št. 997/2002 z dne 11. junija 2002, o podrobnih pravilih za izvajanje določb glede dodelitve finančnih prispevkov Skupnosti za države članice z namenom krepitve infrastrukture za zdravstvene preglede rastlin in rastlinskih proizvodov iz tretjih držav
32004D0331

EUR-Lex  

Commision Decision 2004/331/EC of 5 April 2004 on a Community financial contribution for certain Member States in order to strengthen inspection infrastructures for plant-health checks on plants and plant products coming from third countries (L L 105/35, 14.4.2004)  
32006D0885

 

EUR-Lex

 

Commission Decision 2006/885/EC of 6 December 2006 on a Community financial contribution for 2006 to cover expenditure incurred by Belgium and Germany for the purpose of combating organisms harmful to plants or plant products (L 341/43, 7.12.2006) ODLOČBA KOMISIJE 2006/885/ES z dne 6. decembra 2006 o finančnem prispevku Skupnosti za leto 2006 za kritje izdatkov, ki so nastali v Belgiji in Nemčiji za boj proti organizmom, škodljivim za rastline ali rastlinske proizvode
INTERNATIONAL AGREEMENTS MEDNARODNI SPORAZUMI
2008/86/ES Commission Decision No 1/2008 of the joint Committee on agriculture set up by the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products of 15 January 2008 concerning the amendments to the Appendices to Annex 4 (L 27/21, 31.1.2008)  
  PHYTOSANITARY MEASURES  FITOSANITARNI UKREPI 
Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.
31969L0464 

EUR-Lex  

Council Directive 69/464/EEC of 8 December 1969 on control of Potato Wart Disease (L323/1, 24/12/1969)  DIREKTIVA SVETA 69/464/EGS z dne 8. decembra 1969 o obvladovanju krompirjevega raka (69/464/EGS)
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
31991D0261

EUR-Lex  

Commission Decision 91/261/EEC of 2 May 1991 recognizing Australia as being free from Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. (L126/22, 22/05/1991)  ODLOČBA KOMISIJE 91/261/EGS z dne 2. maja 1991 o priznanju Avstralije kot neokužene z bakterijo Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. (91/261/EGS)
Xanthomonas campestris, Cercospora angolensis Carv. et Mendes in Guignardia citricarpa Kiely (vsi sevi, patogeni za rod Citrus)
32006D0473

EUR-Lex  

 

Commission Decision 2006/000/EC of 5 July 2006 recognising certain third countries and certain areas of third countries as being free from Xanthomonas campestris (all strains pathogenic to Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes and Guignardia citricarpa Kiely (all strains pathogenic to Citrus) (L 187/35, 8.7.2006)

corrigendum (L L 196/26, 18.7.2006)

ODLOČBA KOMISIJE 2006/000/ES z dne 5. julija 2006 o priznanju določenih tretjih držav in določenih območij tretjih držav kot neokuženih z vrstami Xanthomonas campestris (vsi sevi, patogeni za rod Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes in Guignardia citricarpa Kiely (vsi sevi, patogeni za rod Citrus)

popravek (L L 196/26, 18.7.2006)

31998D0083

EUR-Lex

 

Commission Decision 98/83/EC of 8 January 1998 recognising certain third countries and certain areas of third countries as being free of Xanthomonas campestris (all strains pathogenic to Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes and Guignardia citricarpa Kiely (all strains pathogenic to Citrus) (98/83/EC) - UNOFFICIAL CONSOLIDATION

repealed with 32006D0473

 

ODLOČBA KOMISIJE 98/83/ES z dne 8. januarja 1998 o priznanju določenih tretjih držav in določenih območij tretjih držav kot neokuženih z vrstami Xanthomonas campestris (vsi sevi, patogeni za rod Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes in Guignardia citricarpa Kiely (vsi sevi, patogeni za rod Citrus) (98/83/ES)

razveljavljena z 32006D0473

 

CORRIGENDUM:

POPRAVEK:

31998D0083R(01) (L 160 , 04/06/1998) [only SPANISH version]

31998D0083R(01) (L 160 , 04/06/1998) [samo španski jezik]

AMENDEMENTS:

SPREMEMBE:

31999D0104  

(L 33/27, 6/02/1999)

31999D0104  

(L 33/27, 6/02/1999)

32001D0440  

(L 155/13, 12/06/2001)

32001D0440  

(L 155/13, 12/06/2001)

32003D0129 

(L 51/21, 26/02/2003)

32003D0129 

(L 51/21, 26/02/2003)

32004D0416

EUR-Lex  

Commission Decision 2004/416/EC of 29 April 2004 on temporary emergency measures in respect of certain citrus fruits originating in Argentina or Brazil (L151/76, 30.4.2004)  

32007D0347

(L 130/46, 22.5.2007)

32007D0347

(L 130/46, 22.5.2007)

Thrips palmi Karny
31998D0109

EUR-Lex  

Commission Decision 98/109/EC of 2 February 1998 authorising Member States temporarily to take emergency measures against the dissemination of Thrips palmi Karny as regards Thailand (98/109/EC) (L 27, 03/02/1998) ODLOČBA KOMISIJE 98/109/ES z dne 2. februarja 1998, s katero začasno pooblašča države članice za uvedbo nujnih ukrepov proti širjenju palmovega resarja Thrips palmi Karny iz Tajske (98/109/ES)

CORRIGENDUM:

 

31998D0109R(01) (L 214/63, 31/07/1998) [only German, Spanish, Swedish version]

 
Globodera rostochiensis Woll. in Globodera Pallida Stone
31969L0465 

EUR-Lex  

Council Directive 69/465/EEC of 8 December 1969 on control of Potato Cyst Eelworm (L323/3, 24/12/1969) DIREKTIVA SVETA 69/465/EGS z dne 8. decembra 1969 o obvladovanju rumene krompirjeve ogorčice (69/465/EGS)

32007D0033

(L 156/12, 16.6.2007)

32007D0033

(L 156/12, 16.6.2007)

Quadraspidiotus perniciosus Comst.
32006L0091

EUR-Lex  

Council Directive 2006/91/EC of 7 November 2006 on control of San José Scale (L 312/42, 11.11.2006) DIREKTIVA SVETA 2006/91/ES z dne 7. novembra 2006 o obvladovanju ameriškega kaparja (L 312/42, 11.11.2006)

REPEALED Council Directive 69/466/EEC of 8 December 1969 on control of San José Scale (L323/5, 24/12/1969)

RAZVELJAVLJENO DIREKTIVA SVETA z dne 8. decembra 1969 o obvladovanju ameriškega kaparja (69/466/EGS)

see also Council Directive 77/93/EEC of 21 December 1976 on protective measures against the introduction into the Member States of harmful organisms of plants or plant products (UL L 26, 31.1.1977, str. 20)

19. article is repealed

glej tudi DIREKTIVO SVETA 77/93/EGS z dne 21. decembra 1976 o varstvenih ukrepih proti vnosu škodljivih organizmov, rastlin in rastlinskih proizvodov v države članice (UL L 26, 31.1.1977, str. 20)

19. člen je razveljavljen

glej tudi DIREKTIVO SVETA 92/34/EGS z dne 28. aprila 1992 o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja - neuradno prečiščeno besedilo

(UL L 157 z dne 10.6.1992, str. 10)

Cacoecimorpha pronubana Hb (sredozemski) in Epichoristodes acerbella (Walk.) Diak. (južnoafriški)
31974L0647

EUR-Lex  

Council Directive 74/647/EEC of 9 December 1974 on control of carnation leaf-rollers (L352/41, 28/12/1974)  DIREKTIVA SVETA 74/647/EGS z dne 9. decembra 1974 o obvladovanju nageljnovih listnih zavijalcev
Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.
31993L0085 

EUR-Lex  

neuradno prečiščeno besedilo

Council Directive 93/85/EEC of 4 October 1993 on control of Potato Ring Rot (L259/1, 18/10/1993)  DIREKTIVA SVETA 93/85/EGS z dne 4. oktobra 1993 o obvladovanju krompirjeve obročkaste gnilobe

AMENDEMENTS:

SPREMEMBE:

32006L0056

(L 182/1, 4.7.2006)

32006L0056

(L 182/1, 4.7.2006)

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. 
31998L0057

EUR-Lex  

neuradno prečiščeno besedilo

Council Directive 98/57/EC of 20 July 1998 on the control of Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (L235/1, 21/08/1998) DIREKTIVA SVETA 98/57/ES z dne 20. julija 1998 o obvladovanju bakterije Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

CORRIGENDUM

 

AMENDEMENTS:

SPREMEMBE:

32006L0063

(L 206/36, 27.7.2006)

32006L0063

(L 206/36, 27.7.2006)

31997D0647 

EUR-Lex  

Commission Decision 97/647/EC of 9 September 1997 detailing an interim test scheme for the diagnosis, detection and identification of Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith in potatoes (L273/1, 6/10/1997)  ODLOČBA KOMISIJE 97/647/ES z dne 9. septembra 1997, ki določa začasno preskusno shemo za diagnosticiranje, detekcijo in identifikacijo bakterije Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith v krompirju
Diabrotica virgifera virgifera Le Conte
32003D0766

EUR-Lex  

 

Commission Decision 2003/766/EC of 24 October 2003 on emergency measures to prevent the spread within the Community of Diabrotica virgifera Le Conte (L 275/49, 25.10.2003) ODLOČBA KOMISIJE 2003/766/ES z dne 24. oktobra 2003 o nujnih ukrepih za preprečevanje širjenja koruznega hrošča Diabrotica virgifera Le Conte v Skupnosti
AMENDEMENTS: SPREMEMBE:

32006D0564

(L 225/28, 17.8.2006)

32006D0564

(L 225/28, 17.8.2006)

AMENDEMENTS:

SPREMEMBE:

32008D0644

(L 209/13, 6.8.2008)

32008D0644

(L 209/13, 6.8.2008)

32006D0565

 

 

COMMISSION RECOMMENDATION 2006/565/EC of 11 August 2006 on containment programmes to limit the further spread of Diabrotica virgifera Le Conte in Community areas where its presence is confirmed PRIPOROČILO KOMISIJE 2006/565/ES z dne 11. avgusta 2006 o zadrževalnih programih za omejitev nadaljnjega širjenja koruznega hrošča Diabrotica virgifera Le Conte na območjih v Skupnosti, kjer je njegova prisotnost potrjena
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.

32006D0133

EUR-Lex

Commission Decision of 13 February 2006 requiring Member States temporarily to take additional measures against the dissemination of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (the pine wood nematode) as regards areas in Portugal, other than those in which it is known not to occur (L 52/34, 23.2.2006)

ODLOČBA KOMISIJE z dne 13. februarja 2006 o zahtevi, da države članice začasno sprejmejo dodatne ukrepe proti širjenju borove ogorčice Bursaphelenchus xylophilus (Steiner in Buhrer) Nickle et al. , na območjih Portugalske, razen območij, kjer je znano, da se ne pojavlja (L 52/34, 23.2.2006)

AMENDEMENTS:

SPREMEMBE:

32008D0340

(L 115/41, 29.4.2008)

32008D0340

(L 115/41, 29.4.2008)

32008D378

(L 130/22, 20.5.2008)

32008D378

(L 130/22, 20.5.2008)

32008D684

(L 224/8, 22.8.2008)

32008D684

(L 224/8, 22.8.2008)

32008D0790

(L 271/47, 11.10.2008)

32008D0790

(L 271/47, 11.10.2008)

32008D0954

(L 338/64, 17.12.2008)

32008D0954

(L 338/64, 17.12.2008)

32009D0420

(L 135/29, 30.5.2009)

32009D0420

(L 135/29, 30.5.2009)

32009D0462

(L 150/21, 13.6.2009)

32009D0462

(L 150/21, 13.6.2009)

32009D0993

(L 339/40, 22.12.2009)

32009D0993

(L 339/40, 22.12.2009)

Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.
32002D0757

EUR-Lex  

 

Commission Decision 2002/757/EC of 19 September 2002 on provisional emergency phytosanitary measures to prevent the introduction into and the spread within the Community of Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. (L252/37, 20/09/2002)  ODLOČBA KOMISIJE 2002/757/ES z dne 19. septembra 2002 o začasnih izrednih fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje vnosa škodljivega organizma Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veldsp. nov. v Skupnost in njenega širjenja v Skupnosti (notificirana pod dokumentno številko K(2002) 3380) (2002/757/ES)

AMENDMENTS:

SPREMEMBE:

32004D0426  

(L 154/1, 30/04/2004)

 

32007D0201

(L 90/83, 30.3.2007)

32007D0201

(L 90/83, 30.3.2007)

Pepino mosaic virus
32004D0200

EUR-Lex  

Commission Decision 2004/200/EC of 27 February 2004 on measures to prevent the introduction into and the spread within the Community of Pepino mosaic virus (notified under document number C(2004) 581)(L 64/43, 2/3/2004) ODLOČBA KOMISIJE 2004/200/ES z dne 27. februarja 2004 o ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja virusa Pepino mosaic v Skupnosti (notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 581) (2004/200/ES)
Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu
32006D0464

EUR-Lex  

Commission Decision 2006/464/EC of 27 June 2006 on provisional emergency measures to prevent the introduction into and the spread within the Community of Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (L 183/29, 5.7.2006) ODLOČBA KOMISIJE 2006/464/ES z dne 27. junija 2006 o začasnih nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa vrste Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu v Skupnost in njenega širjenja v Skupnosti
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

32007D0365

EUR-Lex

Commission Decision 2007/365/EC of 25 May 2007 on emergency measures to prevent the introduction into and the spread within the Community of Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (L 139/24, 31.5.2007) ODLOČBA KOMISIJE 2007/365/ES z dne 25. maja 2007 o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) v Skupnost in njegovega širjenja v Skupnosti
AMENDMENTS: SPREMEMBE:

32008D0776

(L 266/14, 7.10.2008)

32008D0776

(L 266/14, 7.10.2008)

32010D0467

(L 266/42, 28.8.2010)

32010D0467

(L 266/42, 28.8.2010)

viroid vretenatosti krompirjevih gomoljev (Potato spindle tuber viroid)
32007D0410

EUR-Lex

Commission Decision 2007/410/EC of 12 June 2007 on measures to prevent the introduction into and the spread within the Community of Potato spindle tuber viroid (L 155/71, 15.6.2007) ODLOČBA KOMISIJE 2007/410/ES z dne 12. junija 2007 o ukrepih za preprečevanje vnosa viroida vretenatosti krompirjevih gomoljev v Skupnost in njegovega širjenja v Skupnosti
Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell
32007D0433

EUR-Lex

Commission Decision 2007/433/EC of 18 June 2007 on provisional emergency measures to prevent the introduction into and the spread within the Community of Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell (L 161/66, 22.6.2007) ODLOČBA KOMISIJE 2007/433/ES z dne 18. junija 2007 o začasnih nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa glive Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell v Skupnost in njenega širjenja v Skupnosti
Anoplophora chinensis (Forster)
32008D0840

EUR-Lex

 

Commission Decision of 7 November 2008 on emergency measures to prevent the introduction into and the spread within the Community of Anoplophora chinensis (Forster) (L 300/36, 11.11.2008) ODLOČBA KOMISIJE z dne 7. novembra 2008 o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa Anoplophora chinensis (Forster) v Skupnost in njegovega širjenja v Skupnosti
AMENDMENTS: SPREMEMBE:

32010D0380

(L 174/46, 9.7.2010)

32010D0380

(L 174/46, 9.7.2010)

MULTI - ANNUAL NATIONAL CONTROL PLAN VEČLETNI PROGRAM NADZORA
32004R0882

EUR-Lex  

Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on official controls performed to ensure the verification of compliance with feed and food law, animal health and animal welfare rules Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali
32006R0776

EUR-Lex  

Commission Regulation (EC) No 776/2006 of 23 May 2006 amending Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards Community reference laboratories (Text with EEA relevance) Uredba Komisije (ES) št. 776/2006 z dne 23. maja 2006 o spremembi Priloge VII k Uredbi (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede referenčnih laboratorijev Skupnosti (Besedilo velja za EGP)
32006R1791

EUR-Lex  

 

Council Regulation (EC) No 1791/2006 of 20 November 2006 adapting certain Regulations and Decisions in the fields of free movement of goods, freedom of movement of persons, company law, competition policy, agriculture (including veterinary and phytosanitary legislation), transport policy, taxation, statistics, energy, environment, cooperation in the fields of justice and home affairs, customs union, external relations, common foreign and security policy and institutions, by reason of the accession of Bulgaria and Romania Uredba Sveta (ES) št. 1791/2006 z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo), prometne politike, obdavčitve, statistike, energetike, okolja, sodelovanja na področjih pravosodja in notranjih zadev, carinske unije, zunanjih odnosov, skupne zunanje in varnostne politike ter institucij zaradi pristopa Bolgarije in Romunije
  PROTECTED ZONES  VAROVANA OBMOČJA
31992L0070

EUR-Lex  

Commission Directive 92/70/EEC of 30 July 1992 laying down detailed rules for surveys to be carried out for purposes of the recognition of protected zones in the Community (L250/37, 29/08/1992)  DIREKTIVA KOMISIJE 92/70/EGS z dne 30. julija 1992 o določitvi podrobnih pravil za popise, ki se opravijo za priznanje varovanih območij v Skupnosti
31993L0051 

EUR-Lex  

Commission Directive 93/51/EEC of 24 June 1993 establishing rules for movements of certain plants, plant products or other objects through a protected zone, and for movements of such plants, plant products or other objects originating in and moving within such a protected zone (L205/24, 17/08/1993)  DIREKTIVA KOMISIJE 93/51/EGS z dne 24. junija 1993 o predpisih za premeščanje nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov prek varovanega območja in za premeščanje rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov, ki izvirajo s takega varovanega območja in se premeščajo znotraj njega

32008R0690

EUR-Lex  

 

Commission Regulation (EC) No 690/2008 of 4 July 2008 recognising protected zones exposed to particular plant health risks in the Community (L 193/1, 22.7.2008) UREDBA KOMISIJE (ES) št. 690/2008 z dne 4. julija 2008 o priznavanju varovanih območij v Skupnosti, izpostavljenih posebni nevarnosti za zdravstveno varstvo rastlin
AMENDEMENT: SPREMEMBE:

32009L0823

(L 239/46, 10.9.2009)

32009L0823 

(L 239/46, 10.9.2009)

32010L0017

(L 7/1, 12.1.2010)

32010L0017

(L 7/1, 12.1.2010)

  PLANT PASSPORT RASTLINSKI POTNI LIST
31992L0090 

EUR-Lex  

Commission Directive 92/90/EEC of 3 November 1992 establishing obligations to which producers and importers of plants, plant products or other objects are subject and establishing details for their registration (L344/38, 26/11/1992) DIREKTIVA KOMISIJE 92/90/EGS z dne 3. novembra 1992 o obveznostih pridelovalcev in uvoznikov rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov in podrobnostih za njihovo registracijo
31992L0105 

EUR-Lex  

Commission Directive 92/105/EEC of 3 December 1992 establishing a degree of standardization for plant passports to be used for the movement of certain plants, plant products or other objects within the Community, and establishing the detailed procedures related to the issuing of such plant passports and the conditions and detailed procedures for their replacement (L004/22, 8/01/1993)  DIREKTIVA KOMISIJE 92/105/EGS z dne 3. decembra 1992 o določanju stopnje standardizacije za rastlinske potne liste, ki se uporabljajo za premeščanje nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov znotraj Skupnosti, in določanju podrobnih postopkov za izdajo takih rastlinskih potnih listov ter pogojev in podrobnih postopkov za njihovo zamenjavo
31993L0050

EUR-Lex  

Commission Directive 93/50/EEC of 24 June 1993 specifying certain plants not listed in Annex V, part A to Council Directive 77/93/EEC, the producers of which, or the warehouses, dispatching centres in the production zones of such plants, shall be listed in an official register (L205/22, 17/08/1993)  DIREKTIVA KOMISIJE 93/50/EGS z dne 24. junija 1993 o določitvi nekaterih rastlin, ki niso navedene v delu A Priloge V Direktive Sveta 77/93/EGS in katerih proizvajalci, skladišča ali distribucijski centri na pridelovalnih območjih teh rastlin se navedejo v uradnem registru
32005L0017

EUR-Lex  

Commission Directive 2005/17/EC of 2 March 2005 amending certain provisions of Directive 92/105/EEC concerning plant passports (L 57/23, 03/03/2005) DIREKTIVA KOMISIJE 2005/17/ES z dne 2. marca 2005 o spremembi nekaterih določb Direktive 92/105/EGS glede rastlinskih potnih listov (L 57/23, 03/03/2005)
32004L0105

EUR-Lex  

Commission Directive 2004/105/EC of 15 October 2004 determining the models of official phytosanitary certificates or phytosanitary certificates for re-export accompanying plants, plant products or other objects from third countries and listed in Council Directive 2000/29/EC (L 319/9, 20/10/2004) DIREKTIVA KOMISIJE 2004/105/ES z dne 15. oktobra 2004 o določitvi modelov uradnih fitosanitarnih spričeval oziroma spremnih fitosanitarnih spričeval za nadaljnji izvoz rastlin ter rastlinskih in drugih povezanih produktov iz tretjih držav, ki so navedeni v Direktivi Sveta 2000/29/ES (L 319/9, 20/10/2004)
SOLIDARITY - LIABILITY SOLIDARNOST - OBVEZNOST
32002D0889

EUR-Lex  

Commission Decision 2002/889/EC of 13 November 2002 on a Community financial contribution to cover expenditure incurred by Greece, Spain, France, the Netherlands, Austria, Portugal and Finland for the purpose of combating organisms harmful to plants or plant products (L 311/16, 14.11.2002)  
32002R1040

EUR-Lex  

Commission Regulation (EC) No 1040/2002 of 14 June 2002 establishing detailed rules for the implementation of the provisions relating to the allocation of a financial contribution from the Community for plant-health control and repealing Regulation (EC) No 2051/97 (L 157/38, 15.6.2002)  
32003D0787

EUR-Lex  

Commission Decision 2003/787/EC of 6 November 2003 on a Community financial contribution to cover expenditure incurred by France, Portugal and Finland for the purpose of combating organisms harmful to plants or plant products (L 293/13, 11.11.2003)  

32009D0147

EUR-Lex  

Commission Decision of 19 February 2009 on a Community financial contribution for 2008 to cover expenditure incurred by Germany, the Netherlands and Slovenia for the purpose of combating organisms harmful to plants or plant products (Only the Dutch, German and Slovenian texts are authentic) (L 49/43, 20.2.2009) ODLOČBA KOMISIJE z dne 19. februarja 2009 o finančnem prispevku Skupnosti za leto 2008 za kritje izdatkov, ki so nastali v Nemčiji, na Nizozemskem in v Sloveniji, za boj proti organizmom, škodljivim za rastline ali rastlinske proizvode (Besedilo v nizozemskem, nemškem in slovenskem jeziku je edino verodostojno)

32009D0996

EUR-Lex  

Commission Decision of 17 December 2009 on a Community financial contribution for 2009 to cover expenditure incurred by Germany, Spain, Italy, Malta, the Netherlands, Portugal and Slovenia for the purpose of combating organisms harmful to plants or plant products SKLEP KOMISIJE z dne 17. decembra 2009 o finančnem prispevku Skupnosti za leto 2009 za kritje izdatkov, ki so nastali v Nemčiji, Španiji, Italiji, na Malti, Nizozemskem, Portugalskem in v Sloveniji, za boj proti organizmom, škodljivim za rastline ali rastlinske proizvode (Besedilo v nizozemskem, nemškem, italijanskem, malteškem, portugalskem, slovenskem in španskem jeziku je edino verodostojno)
32010D0052

EUR-Lex  

Commission Decision of 27 January 2010 on a Union financial contribution to a programme for the control of organisms harmful to plants and plant products in the French overseas departments for 2010 SKLEP KOMISIJE z dne 27. januarja 2010 o finančnem prispevku Unije za program nadzora organizmov, škodljivih za rastline in rastlinske proizvode, v francoskih čezmorskih departmajih za leto 2010 (Besedilo v francoskem jeziku je edino verodostojno)
  IMPORT - THIRD COUNTRIES  UVOZ - TRETJE DRŽAVE
MODEL FITOSANITARNEGA SPRIČEVALA
32004L0105

EUR-Lex  

Commision Directive 2004/105/EC of 15 October 2004 determining the models of official phytosanitary certificates or phytosanitary certificates for re-export accompanying plants, plant products or other objects from third countries and listed in Council Directive 2000/29/EC (L 319/9, 20.10.2004) DIREKTIVA KOMISIJE 2004/105/ES z dne 15. oktobra 2004 o določitvi modelov uradnih fitosanitarnih spričeval oziroma spremnih fitosanitarnih spričeval za nadaljnji izvoz rastlin ter rastlinskih in drugih povezanih produktov iz tretjih držav, ki so navedeni v Direktivi Sveta 2000/29/ES
PLANT HEALTH CHECKS AT INSPECTION POSTS

FITOSANITARNI PREGLED OB UVOZU

31998L0022

EUR-Lex  

Commission Directive 98/22/EC of 15 April 1998 laying down the minimum conditions for carrying out plant health checks in the Community, at inspection posts other than those at the place of destination, of plants, plant products or other objects coming from third countries (L126/26, 28/04/1998)  DIREKTIVA KOMISIJE 98/22/ES z dne 15. aprila 1998 o minimalnih pogojih za opravljanje zdravstvenih pregledov rastlin v Skupnosti in sicer tistih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ki prihajajo iz tretjih držav in za katere se zdravstveni pregledi opravljajo na mestih inšpekcijskih pregledov, ki niso v kraju destinacije
PREGLEDI V NOTRANJOSTI
32004L0103

EUR-Lex  

 

Commission Directive 2004/103/EC of 7 October 2004 on identity and plant health checks of plants, plant products or other objects, listed in Part B of Annex V to Council Directive 2000/29/EC, which may be carried out at a place other than the point of entry into the Community or at a place close by and specifying the conditions related to these checks (L 313/16, 12.10.2004) DIREKTIVA KOMISIJE 2004/103/ES z dne 7. oktobra 2004 o preverjanjih identitete in zdravstvenih pregledih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, naštetih v delu B Priloge V k Direktivi Sveta 2000/29/ES, ki se lahko opravljajo na mestu, ki ni vstopno mesto v Skupnost, ali na mestu, ki je blizu, in podrobni določitvi pogojev, povezanih s temi pregledi
ZMANJŠANA POGOSTNOST PREGLEDOV
32004R1756

EUR-Lex  

Commission Regulation (EC) No 1756/2004 of 11 October 2004 specifying the detailed conditions for the evidence required and the criteria for the type and level of the reduction of the plant health checks of certain plants, plant products or other objects listed in Part B of Annex V to Council Directive 2000/29/EC (L 313/6, 12.10.2004) UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1756/2004 z dne 11. oktobra 2004 o določitvi podrobnih pogojev za zahtevane dokaze in merila za vrsto in stopnjo zmanjšanja pogostnosti zdravstvenih pregledov nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov, navedenih v delu B Priloge V k Direktivi Sveta 2000/29/ES
  NOTIFICATION OBVEŠČANJE O ZADRŽANIH POŠILJKAH
31994L0003

EUR-Lex 

Commission Directive 94/3/EC of 21 January 1994 establishing a procedure for the notification of interception of a consignment or a harmful organism from third countries and presenting an imminent phytosanitary danger (L032/37, 5/02/1994)  DIREKTIVA KOMISIJE 94/3/ES z dne 21. januarja 1994 o postopku za obveščanje o zadržanju pošiljke ali škodljivega organizma, ki predstavlja neposredno fitosanitarno nevarnost, iz tretjih držav

CORRIGENDUM:

 

31994L0003R(01)  

(L 59/30, 3/03/1994)

 
COMMUNITY CUSTOMS CODE CARINA
31992R2913 Council Regulation(EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (L302, 19/10/1992)  UREDBA SVETA (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti
31993R2454 Commision Regulation (EEC) No 2454/93 of 2 July 1993 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code UREDBA KOMISIJE (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti
  POTATO - DEROGATIONS KROMPIR - DEROGACIJE
Ralstonia [Pseudomonas] solanacearum  (Smith) Smith
32004D0004

EUR-Lex  

Commission Decision 2004/4/EC of 22 December 2003 authorising Member States temporarily to take emergency measures against the dissemination of Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith as regards Egypt  (L 2/50, 06/01/2004) ODLOČBA KOMISIJE 2004/4/ES z dne 22. decembra 2003 o začasni dovolitvi državam članicam, da sprejmejo nujne ukrepe proti razširjanju Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith v zvezi z Egiptom (2004/4/ES)

AMENDEMENTS:

SPREMEMBE:

2004/836/EC 

(L 360/30, 7/12/2004)

2004/836/ES  

(L 360/30, 7/12/2004)

2005/840/EC

(L 275/49, 25.10.2003)

2005/840/ES

(L 275/49, 25.10.2003)

32006D0749

(L 302/47, 1.11.2006)

32006D0749

(L 302/47, 1.11.2006)

32007D0842

(L 332/80, 18.12.2007)

32007D0842

(L 332/80, 18.12.2007)

32008D857

(L 302/28, 13.11.2008)

32008D857

(L 302/28, 13.11.2008)

32009D839

(L 301/52, 17.11.2009)

32009D839

(L 301/52, 17.11.2009)

32010D0714

(L 310/14, 26.11.2010)

32010D0714

(L 301/14, 26.11.2010)

32003D0061

Ne velja za Slovenijo

 

Commission Decision 2003/61/EC of 27 January 2003 authorising certain Member States to provide for temporary derogations from certain provisions of Council Directive 2000/29/EC in respect of seed potatoes originating in certain provinces of Canada (L023/31, 28/01/2003)   

AMENDEMENT:

SPREMEMBA:

32005D0850

(L 315/18, 1.12.2005)

32005D0850

(L 315/18, 1.12.2005)

32003D0063 

EUR-Lex  

 

Commission Decision 2003/63/EC of 28 January 2003 authorising Member States to provide for temporary derogations from Council Directive 2000/29/EC in respect of potatoes, other than potatoes intended for planting, originating in certain provinces of Cuba (L024/11, 29/01/2003)  ODLOČBA KOMISIJE 2003/63/ES z dne 28. januarja 2003 o dovoljenju državam članicam, da zagotovijo začasna odstopanja od Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi s krompirjem, ki ni namenjen saditvi, po poreklu iz nekaterih provinc Kube  (2003/63/ES)

AMENDEMENT:

 

32005D0049

(L 238/18, 15/09/2005)

32005D0049

(L 238/18, 15/09/2005)

FRAGARIA - DEROGATIONS JAGODA - DEOGACIJE
32003D0248

EUR-Lex  

Commission Decision 2003/248/EC of 9 April 2003 authorising Member States to provide for temporary derogations from certain provisions of Council Directive 2000/29/EC in respect of plants of strawberry (Fragaria L.), intended for planting, other than seeds, originating in Argentina (L 93/28, 10.4.2003) ODLOČBA KOMISIJE 2003/248/ES z dne 9. aprila 2003 o dovolitvi državam članicam, da določijo začasna odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z rastlinami jagod (Fragaria L.), namenjenimi saditvi, razen semen, s poreklom iz Argentine

AMENDEMENT:

SPREMEMBA:

32007D0212

(L 94/52, 4.4.2007)

32007D0212

(L 94/52, 4.4.2007)

32003D0249

EUR-Lex  

Commission Decision 2003/249/EC of 9 April 2003 authorising Member States to provide for temporary derogations from certain provisions of Council Directive 2000/29/EC in respect of plants of strawberry (Fragaria L.), intended for planting, other than seeds, originating in Chile (L 93/32, 10.4.2003) ODLOČBA KOMISIJE 2003/249/ES z dne 9. aprila 2003 o dovolitvi državam članicam, da določijo začasna odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z rastlinami jagod (Fragaria L.), namenjenimi saditvi, razen semen, s poreklom iz Čila

AMENDEMENT:

SPREMEMBA:

32007D0221

(L 95/51, 5.4.2007)

32007D0221

(L 95/51, 5.4.2007)

32003D0250

EUR-Lex  

Commission Decision 2003/250/EC of 9 April 2003 authorising Member States to provide for temporary derogations from certain provisions of Council Directive 2000/29/EC in respect of plants of strawberry (Fragaria L.), intended for planting, other than seeds, originating in the Republic of South Africa (L 93/36, 10.4.2003) ODLOČBA KOMISIJE 2003/250/ES z dne 9. aprila 2003 o dovolitvi državam članicam, da določijo začasna odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z rastlinami jagod (Fragaria L.), namenjenimi saditvi, razen semen, s poreklom v Južnoafriški republiki

AMENDEMENT:

SPREMEMBA:

32007D0220

(L 95/50, 5.4.2007)

32007D0220

(L 95/50, 5.4.2007)

VITIS - DEROGATIONS VINSKA TRTA - DEROGACIJE
32007D0847

EUR-Lex  

Commission Decision of 6 December 2007 providing for a derogation from certain provisions of Council Directive 2000/29/EC in respect of plants of Vitis L., other than fruits, originating in Croatia or the former Yugoslav Republic of Macedonia (L 333/78, 19.12.2007) Odločba Komisije z dne 6. decembra 2007 o določitvi odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z rastlinami Vitis L., razen plodov, s poreklom iz Hrvaške ali Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije (L 333/78, 19.12.2007)
32006D0916

EUR-Lex  

Commission Decision 2006/916/EC of 11 December 2006 providing for a derogation from certain provisions of Council Directive 2000/29/EC in respect of plants of Vitis L., other than fruits, originating in Croatia or the former Yugoslav Republic of Macedonia (L 349/52, 12.12.2006) ODLOČBA KOMISIJE 2006/916/ES z dne 11. decembra 2006 o določitvi odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z rastlinami Vitis L., razen plodov, s poreklom iz Hrvaške ali Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije
32005D0477

EUR-Lex  

Commission Decision 2005/477/EC of 29 June 2005 providing for a derogation from certain provisions of Council Directive 2000/29/EC in respect of plants of Vitis L., other than fruits, originating in Croatia (L 170, 01/07/2005) Odločba Komisije 2005/477/ES z dne 29. junija 2005 o določitvi odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z rastlinami Vitis L., razen plodov, s poreklom iz Hrvaške
  WOOD AND WOOD PACKAGING MATERIAL - IMPORT LES IN LESEN PAKIRNI MATERIAL - UVOZ
les - Thuja L.
31993D0359 

EUR-Lex  

Commission Decision 93/359/EC of 28 May 1993 authorizing the Member States to provide for derogations from certain provisions of Council Directive 77/93/EEC in respect of wood of Thuja L., originating in the United States of America (L148/41, 19/06/1993)  ODLOČBA KOMISIJE 93/359/ES z dne 28. maja 1993 o pooblaščanju držav članic, da predvidijo odstopanja od nekaterih predpisov Direktive Sveta 77/93/EGS glede lesa Thuja L. s poreklom iz Združenih držav Amerike (93/359/EGS)
31993D0360

EUR-Lex  

Commission Decision 93/360/EEC of 28 May 1993 authorizing the Member States to provide for derogations from certain provisions of Council Directive 77/93/EEC in respect of wood of Thuja L., originating in Canada (L148/45, 19/06/1993)  ODLOČBA KOMISIJE 93/360/EGS z dne 28. maja 1993 o pooblastitvi držav članic, da predvidijo odstopanja od nekaterih predpisov Direktive Sveta 77/93/EGS glede lesa Thuja L. s poreklom iz Kanade (93/360/EGS)
les - iglavci
31993D0365 

EUR-Lex  

Commission Decision 93/365/EEC of 2 June 1993 authorizing the Member States to provide for derogations from certain provisions of Council Directive 77/93/EEC in respect of heat-treated coniferous wood, originating in Canada, and establishing the details of the indicator system to be applied to the heat-treated wood (L151/38, 23/06/1993)  ODLOČBA KOMISIJE 93/365/EGS z dne 2. junija 1993 o pooblastitvi držav članic za določitev odstopanj od nekaterih določb Direktive Sveta 77/93/EGS o toplotno obdelanem lesu iglavcev s poreklom iz Kanade in o določitvi podrobnosti indikatorskega sistema, ki se uporablja za toplotno obdelani les (93/365/EGS)
31993D0422

EUR-Lex  

Commission Decision 93/422/EEC of 22 June 1993 authorizing the Member States to provide for derogations from certain provisions of Council Directive 77/93/EEC in respect of kiln dried coniferous wood, originating in Canada, and establishing the details of the indicator system to be applied to the kiln dried wood (L195/51, 4/08/1993)  ODLOČBA KOMISIJE 93/422/EGS z dne 22. junija 1993 o pooblastitvi držav članic za določitev odstopanj od nekaterih določb Direktive Sveta 77/93/EGS o lesu iglavcev, sušenem v pečeh, s poreklom iz Kanade in o določitvi podrobnosti indikatorskega sistema, ki se uporablja za les, sušen v pečeh (93/422/EGS)
31993D0423 

EUR-Lex  

Commission Decision 93/423/EEC of 22 June 1993 authorizing the Member States to provide for derogations from certain provisions of Council Directive 77/93/EEC in respect of kiln dried coniferous wood, originating in the United States of America, and establishing the details of the indicator system to be applied to the kiln dried wood (L195/55, 4/08/1993) ODLOČBA KOMISIJE 93/423/EGS z dne 22. junija 1993 o pooblastitvi držav članic za določitev odstopanj od nekaterih določb Direktive Sveta 77/93/EGS glede lesa iglavcev, sušenega v pečeh, s poreklom iz Združenih držav Amerike in o določitvi podrobnosti indikatorskega sistema, ki se uporablja za les, sušen v pečeh (93/423/EGS)
32004D0095

EUR-Lex  

Commission Decision 2004/95/EC of 20 January 2004 authorising the Member States to provide for derogations from the phytosanitary certificate requirement of Council Directive 2000/29/EC in respect of heat-treated wood of conifers originating in Canada (L 28/22, 31.1.2004) ODLOČBA KOMISIJE 2004/95/ES z dne 20. januarja 2004 pooblastitvi držav članic, da predpišejo odstopanja od zahtev za fitosanitarna spričevala Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi s toplotno obdelanim lesom iglavcev s poreklom iz Kanade
les - hrast [Quercus L.]
32005D0359

EUR-Lex

 

Commission Decision of 29 April 2005 providing for a derogation from certain provisions of Council Directive 2000/29/EC as regards oak (Quercus L.) logs with bark attached, originating in the United States of America (2005/359/EC) Odločba Komisije z dne 29. aprila 2005 o določitvi odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES glede hrastovih (Quercus L.) hlodov z lubjem po poreklu iz Združenih držav Amerike
AMENDEMENT: SPREMEMBA:
32006D0750

(L 302/49, 1.11.2006)

32006D0750

(L 302/49, 1.11.2006)

32010D0723

(L 312/30, 27.11.2010)

32010D0723

(L 312/30, 27.11.2010)

bonsaji [Chamaecyparis Spach, Juniperus L. in Pinus L.]
32002D0499

EUR-Lex  

Commission Decision 2002/499/EC of 26 June 2002 authorising derogations from certain provisions of Council Directive 2000/29/EC in respect of naturally or artificially dwarfed plants of Chamaecyparis Spach, Juniperus L. and Pinus L., originating in the Republic of Korea (L168/53, 27/06/2002)  ODLOČBA KOMISIJE 2002/499/ES z dne 26. junija 2002 o odobritvi odstopanj od določenih določb Direktive Sveta 2000/29/ES glede naravno in umetno pritlikavih rastlin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. in Pinus L., ki izvirajo iz Republike Koreje (notified under document number C(2002) 2251)(notificirana pod dokumentarno številko K(2002) 2251) (2002/499/EC)(2002/499/ES)

AMENDEMENTS:

SPREMEMBE:

32005D0775

(L 292/11, 8.11.2005)

32005D0775

(L 292/11, 8.11.2005)

32007D0432

(L 161/65, 22.6.2007)

32007D0432

(L 161/65, 22.6.2007)

32002D0887

EUR-Lex  

Commission Decision 2002/887/EC of 8 November 2002 authorising derogations from certain provisions of Council Directive 2000/29/EC in respect of naturally or artificially dwarfed plants of Chamaecyparis Spach, Juniperus L. and Pinus L., originating in Japan (L309/8, 12/11/2002) ODLOČBA KOMISIJE 2002/887/ES z dne 8. novembra 2002 o dovoljenih odstopanjih od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z naravno ali siljeno pritlikavimi rastlinami Chamaecyparis Spach, Juniperus L. in Pinus L. s poreklom z Japonske (notificirana pod dokumentarno številko K(2002) 4348) (2002/887/ES)

AMENDEMENTS:

SPREMEMBE:

32004D0826  

(L 358/32, 3.12.2004)

32004D0826  

(L 358/32, 3.12.2004)

32006D0915

(L 349/51, 12.12.2006)

32006D0915

(L 349/51, 12.12.2006)

32008D0826

(L 290/25, 31.10.2008)

32008D0826

(L 290/25, 31.10.2008)

 

FITO-INFO

EPPO

FAO-IPPC

WTO-SPS

EFSA-ZVR

EFSA-FFS

Zakonodaja EU

SLO sortna lista 2011

EU sortna lista

OECD - sorte

ISTA

CPVO

UPOV

Vlada RS

MKGP

Društvo za varstvo rastlin

Telefonski imenik

Vremenska napoved

Tečajna lista

 

Fitosanitarna uprava Republike Slovenije - zadnja sprememba: 6. december 2010